esk numismatick spolenost, poboka v Havov

Nabdkov katalog na aukci dne 7. jna 2018

Pol.

Paprov platidla eskoslovensko (1918-1939)

Stav

V.cena

D.cena

2201. 20 Korun 1913 I.vyd.+ kolek sr.2281 B.2, 1ks 2 340,- --.-
2202. 20 Korun 1913 I.vyd.+ kolek sr.2302 B.2, 1ks 0 1000,- 1000,-
2203. 10 Korun 1915 + kolek sr.1212 B.1, 1ks N 1200,- 1200,-
2204. 5000 K 1920 sr.B B.17 perf. SPECIMEN, 1ks N 600,- 650,-
2205. 5000 K 1920 sr.C B.17 perf. SPECIMEN, 1ks N 750,- 750,-
2206. 1000 K 1932 sr.B B.26, perf. SPECIMEN, 1ks 1 2200,- 2300,-
2207. 1000 K 1934 sr.G B.27, 1ks 3 1100,- --.-
2208. 1000 K 1934 sr.N B.27, 1ks N 2000,- 2600,-
2209. 1000 K 1934 sr.L B.27, 1ks 1 1500,- --.-
2210. 50 K 1929 sr.P B.24a1, 1ks 0 4200,- 4200,-
2211. 50 K 1929 sr.Fa B.24b, 1ks 2 950,- --.-
2212. 20 K 1926 sr.Dg B.21 ., 1ks N 120,- 200,-
2213. 10 K 1927 sr.B B.22, 1ks 1- 550,- 550,-
2214. 10 K 1927 sr.B008 B.22, 1ks 1 800,- 800,-
2215. 10 K 1927 sr.B015 B.22, 1ks 2- 450,- --.-
2216. 10 K 1927 sr.N202 B.22e, 1ks N 500,- --.-
2217. 10 K 1927 sr.N109 B.22e, 1ks N 500,- 500,-
2218. 5 K 1921 sr.4 B.18, 1ks 2- 800,- --.-
2219. 1 K 1919 sr.090 B.7, 1ks N 750,- 800,-
2220. 1 K 1919 sr.235 B.7, 1ks 0 650,- --.-

Pol.

Paprov platidla,echy a Morava (1939-45)

Stav

V.cena

D.cena

2221. 1000 K 1942 II.vyd. sr.Cb B.39, 1ks 0 500,- 500,-
2222. 1000 K 1942 II.vyd. sr.Ba B.39.a, 1ks N 700,- 720,-
2223. 500 K 1942 II.vyd. sr.CHa B.36, 1ks N 700,- 720,-
2224. 500 K 1942 II.vyd. sr.CHa 513184 B.36, 1ks N 750,- 750,-
2225. 500 K 1942 II.vyd. sr.CHa 513182 B.36, 1ks N 750,- --.-
2226. 500 K 1942 II.vyd. sr.Fa B.36, 1ks N 650,- 700,-
2227. 500 K 1942 II.vyd. sr.Ia B.36, 1ks 2 280,- --.-
2228. 500 K 1944 sr.AT 056425 B.60, 1ks 2 3400,- --.-
2229. 100 K 1944 sr.AO B.59, 1ks N 750,- 1250,-
2230. 50 K 1944 sr.19A B.42 SPECIMEN, flky a popis, 1ks 3 80,- 85,-
2231. 10 K 1942 sr.39N B.37, 1ks N 220,- 220,-
2232. 5 K 1938 sr.A022 run petisk B.29a, 1ks 3- 300,- --.-
2233. 5 K 1938 sr.A023 run petisk B.29a, 1ks 3- 250,- 250,-
2234. 5 K b.l.(1940) sr.A020 B.31, 1ks N 120,- 200,-
2235. 1 K 1940 sr.C B.30, 1ks N 65,- 80,-
2236. 1 K 1938/40 sr. A petisk run B.28a, 1ks N 220,- 280,-
2237. 1 K 1938/40 sr. A petisk run, 1 K 1940, 1 K 1944, 3ks 3- 60,- --.-

Pol.

Slovensko

Stav

V.cena

D.cena

2238. 500 Ks 1941 sr.1Kn 038609 B.52, 1ks N 1500,- 1500,-
2239. 500 Ks 1941 sr.1Kn 006454 B.52, 1ks N 1200,- 1400,-

Pol.

Sttovky ""Londnsk emise""

Stav

V.cena

D.cena

2240. 1000 Ks b.l.(1945) sr.BA B.76, 1ks 2 200,- --.-
2241. 500 Ks (1945) sr.CB B.75 perf.3x drka, 1ks N 550,- 700,-
2242. 20 Ks (1945) sr.KL B.72, 1ks 0 130,- 150,-
2243. 20 Ks b.l. sr.HM(1945) B.72, 1ks N 130,- 200,-

Pol.

Paprov platidla eskoslovensko (1945-1953)

Stav

V.cena

D.cena

2244. 5000 K 1945 sr.21A perf.3x drka B.79, 1ks N 240,- 600,-
2245. 5000 K 1945 sr.17A B.79, 1ks N 2200,- --.-
2246. 1000 Ks 1945 II.vyd., sr.05C B.78 perf.3x drka, 1ks N 180,- 240,-
2247. 1000 Ks 1945 II.vyd., sr.14E B.78, 1ks 2 100,- 100,-
2248. 500 Ks 1946 sr.F B.80 perf.3x drka, 1ks N 220,- 280,-
2249. 500 Ks 1946 sr.Ka B.80a, 1ks 2 160,- 260,-
2250. 50 Ks 1948 sr.A29 B.81 perf.3x drka, 1ks 0 200,- 440,-


Pedchoz strana

Na zatek strnky

Nsledujc strana

Copyright 2018 esk numismatick spolenost, poboka v Havov