esk numismatick spolenost - poboka umperk

Nabdkov katalog na aukci dne 12. kvtna 2018

Pol.

dob let 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2201. 10 K 1928 - TGM 0/0 90,- --.-
2202. 10 K 1930, 31, 32 3 ks 0a1 280,- --.-
2203. 10 K 1930, 31, 32 3 ks 0a1 280,- --.-
2204. 10 K 1930, 31, 32 3 ks 0a1 280,- --.-
2205. 10 K 1930, 31, 32, 5 K 1938 4 ks 0a1 280,- --.-
2206. 10 K 1930, 32 - 2x 3 ks 1a1- 250,- --.-
2207. 10 K 1930, 32 - 2x 3 ks 1a1- 250,- --.-
2208. 10 K 1930, 32 - 2x 3 ks 1a1- 250,- --.-
2209. 10 K 1930 0/0 100,- --.-
2210. 10 K 1931, 32 - 2x 3 ks 0a1 280,- --.-
2211. 10 K 1931, 32 - 2x 3 ks 0a1 280,- --.-
2212. 10 K 1931 0/0 100,- --.-
2213. 10 K 1931, 32 2 ks 1/1 160,- --.-
2214. 10 K 1931 0/0, 5 K 1930 2 ks 1/1 130,- --.-
2215. 10 K 1931, 32 2 ks 0/0 180,- --.-
2216. 10 K 1932 2 ks 0a1 180,- --.-
2217. 10 K 1932 0/0 100,- --.-
2218. 5 K 1928 - 1x, 29 - 13x, 30 - 3x 17 ks 2a2- 500,- --.-
2219. 5 K 1928, 30 2 ks -1a2 80,- --.-
2220. 5 K 1929 6 ks 1a1- 260,- --.-
2221. 5 K 1929 22 ks -1a2 850,- --.-
2222. 5 K 1929 1/1, 30 2 ks -1/1- 60,- --.-
2223. 5 K 1930 22 ks -1a2 850,- --.-
2224. 5 K 1931 2 ks 1a1- 220,- --.-
2225. 5 K 1931 2 ks -1a2 100,- --.-
2226. 5 K 1932 R! 2 ks -1a2 160,- --.-
2227. 5 K 1938, 25 Hal.1933 2 ks 0/0 60,- --.-
2228. 1 K 1930 1/1, 1937 2 ks tm. 0/0 100,- --.-
2229. 1 K 1930 1/1, 1937 2 ks 0/0 120,- --.-
2230. 1 K 1930 1/1 80,- --.-
2231. 1 K 1937 1/1 30,- --.-
2232. 1 K 1938 0/0 50,- --.-
2233. 50 Hal 1921, 22, 24, 25, 27, 31 kor.skvrny 6 ks 1a1- 200,- --.-
2234. 50 Hal 1927 -1/1- 90,- --.-
2235. 50 Hal 1927 1/1, 31, K 38 3 ks 0/0 50,- --.-
2236. 25 Hal 1933, 10 Hal.1932, 37 3 ks 1/1 80,- --.-
2237. 20 Hal 1921, 27, 28, 30, 37, 38 kor.skvrny 6 ks 1a1- 160,- --.-
2238. 20 Hal 1926 - 28, 38 9 ks 1a1- 50,- --.-
2239. 20 Hal 1926 - 28, 37, 38 5 ks 1a1- 30,- --.-
2240. 10 Hal 1929 dr.skvrny 1/1 120,- --.-
2241. 10 Hal 1932 1/1 50,- --.-
2242. 10 Hal 1933, 34, 38, 5 Hal.1931, 38 0/0 5 ks 1/1 40,- --.-
2243. 10 Hal 1935 1/1 90,- --.-
2244. 10 Hal 1937 tm. 0/0 50,- --.-
2245. 5 Hal 1923 tm. 0/0 100,- --.-
2246. 5 Hal 1923 0/0 50,- --.-
2247. 5 Hal 1923, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38 kor.skvrny 9 ks 1a1- 200,- --.-
2248. 5 Hal 1929 0/0 80,- --.-
2249. 2 Hal 1923, 24 2 ks 1a0 120,- --.-
2250. 2 Hal 1923, 24 dr.st.kor. 2 ks 1a1- 40,- --.-
2251. 2 Hal 1924, 10 Hal.1933, 35 - 1/1, 38 4 ks 0/0 40,- --.-

Pol.

dob let 1939 - 1945 / Protektort echy a Morava

Stav

V.cena

D.cena

2252. 1 Koruna 1942, 43, 44 3 ks 1/1 75,- --.-
2253. 1 Koruna 1942 1/1, 43 tm.0/0, 44 3 ks 1/1 80,- --.-
2254. 1 Koruna 1943 tm. 0/0 80,- --.-
2255. 1 Koruna 1944 tm. 0/0 80,- --.-
2256. 50 Hal 1941 1/1 50,- --.-
2257. 20 Hal 1940, 41, 42, 43, 44, 10 Hal.1940, 41, 42, 43 8 ks tm.0a1 80,- --.-

Pol.

dob let 1939 - 1945 / Slovensko

Stav

V.cena

D.cena

2258. 50 Ks 1944 - Tiso, 20 Ks 1941 C+M 2 ks tm.0a0 300,- --.-
2259. 50 Ks 1944 - Tiso 0/0 170,- --.-
2260. 50 Ks 1944 - Tiso 0/0 150,- --.-
2261. 50 Ks 1944 - Tiso tm. 0/0 150,- --.-
2262. 50 Ks 1944 - Tiso, 20 Ks 1941 C+M 2 ks 0a1 200,- --.-
2263. 50 Ks 1944 - Tiso tm. 0/0 140,- --.-
2264. 20 Ks 1941, 10 Ks 1944 2 ks 0/0 200,- --.-
2265. 20 Ks 1941, 10 Ks 1944 2 ks 0/0 200,- --.-
2266. 20 Ks 1941 - jednoduch k na rotund 1/1 80,- --.-
2267. 10 Ks 1944 - bez ke na kaplici dr.krce, dr.hr. 0/0 60,- --.-
2268. 50 Hal 1944 (Al) dr.hry 1/1 80,- --.-
2269. 50 Hal 1943 (Al) 1/1 30,- --.-

Pol.

dob let 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

2270. 100 Ks 1948 - KU 4 ks 0/0 380,- --.-
2271. 100 Ks 1948 - KU 4 ks 0/0 380,- --.-
2272. 100 Ks 1948 - KU, 1949 - horn.prva, 1951 - K.Gottwald,
50 Ks 1947 - SNP, 1948 - osvobozen celk.5 ks
0/0 400,- --.-
2273. 100 Ks 1948 - KU, 1949 - horn.prva, 1951 - K.Gottwald,
50 Ks 1947 - SNP, 1948 - osvobozen celk.5 ks
0/0 400,- --.-
2274. 100 Ks 1948 - KU, 1949 - horn.prva, 1951 - K.Gottwald,
50 Ks 1947 - SNP, 1948 - osvobozen celk.5 ks
1a0 400,- --.-
2275. 100 Ks 1948 - KU, 1949 - horn.prva 2 ks 0/0 200,- --.-
2276. 100 Ks 1948 - KU, 1949 - horn.prva, 1951 - K.Gottwald,
50 Ks 1947 - SNP, 1948 - osvobozen, 1949 - Stalin celk.6 ks
0/0 440,- --.-
2277. 100 Ks 1948 - 30 let rep., 48 - KU, 49 - horn.prva,
51 - Gottwald, 50 Ks 47 - SNP, 48 - osvob., 49 - Stalin - 2x 8 ks
0/0 650,- --.-
2278. 100 Ks 1948 - 30 let rep., 51 - Gottwald, 50 Ks 1948 - osvob. 3 ks 0/0 280,- --.-
2279. 100 Ks 1948 - KU, 49 - horn.prva, 50 Ks 1947, 48 - osvob. 4 ks 0/0 320,- --.-
2280. 100 Ks 1948 - KU, 49 - horn.prva, 50 Ks 1947, 48 - osvob. 4 ks 0/0 320,- --.-
2281. 100 Ks 1948 - KU, 49 - horn.prva, 50 Ks 1947, 48 - osvob. 4 ks 0/0 320,- --.-
2282. 100 Ks 1948 - KU, 49 - horn.prva, 50 Ks 1947, 48 - osvob. 4 ks 0/0 320,- --.-
2283. 100 Ks 1948 - KU, 49 - horn.prva, 50 Ks 1947, 48 - osvob. 4 ks 0/0 320,- --.-
2284. 100 Ks 1948 - KU, 49 - horn.prva, 50 Ks 1947, 48 - osvob. 4 ks 0/0 320,- --.-
2285. 100 Ks 1948 - KU, 49 - horn.prva, 50 Ks 1947, 48 - osvob. 4 ks 0/0 320,- --.-
2286. 100 Ks 1948 - KU, 49 - horn.prva, 50 Ks 1947, 48 - osvob. 4 ks 0/0 320,- --.-
2287. 100 Ks 1948 - KU, 49 - horn.prva, 50 Ks 1947, 48 - osvob. 4 ks 0/0 320,- --.-
2288. 100 Ks 1948 - KU, 49 - horn.prva, 50 Ks 1947 3 ks 0/0 240,- --.-
2289. 100 Ks 1948 - KU, 49 - horn.prva, 50 Ks 1947 3 ks 0/0 240,- --.-
2290. 100 Ks 1948 - 30 let rep., 48 - KU, 49 - horn.prva,
51 - Gottwald, 50 Ks 47 - SNP, 48 - osvob. 6 ks
0/0 500,- --.-
2291. 100 Ks 1948 - 30 let rep., 48 - KU, 49 - horn.prva,
51 - Gottwald, 50 Ks 47 - SNP, 48 - osvob. 6 ks
0/0 500,- --.-
2292. 100 Ks 1948 - 30 let rep., 48 - KU, 49 - horn.prva,
51 - Gottwald, 50 Ks 47 - SNP, 48 - osvob. 6 ks
0/0 500,- --.-
2293. 100 Ks 1948 - 30 let rep., 48 - KU, 49 - horn.prva,
51 - Gottwald, 50 Ks 47 - SNP, 48 - osvob. 6 ks
0/0 500,- --.-
2294. 100 Ks 1948 - 30 let rep., 48 - KU, 49 - horn.prva,
51 - Gottwald, 50 Ks 47 - SNP, 48 - osvob. 6 ks
0/0 500,- --.-
2295. 100 Ks 1948 - 30 let rep., 48 - KU, 51 - Gottwald,
50 Ks 1947 - SNP, 1948 - osvobozen 5 ks
0/0 400,- --.-
2296. 100 Ks 1948 - 30 let republiky, 50 Ks 1947 - SNP, 1948 - osvob. 3 ks 0/0 200,- --.-
2297. 100 Ks 1949 - horn.prva - 2x, 1951 - Gottwald 3 ks 0a1 300,- --.-
2298. 100 Ks 1949 - Stalin, 1951 - Gottwald 2 ks 0/0 280,- --.-
2299. 100 a 50 Ks 1949 - Stalin 2 ks 0a1 360,- --.-
2300. 100 a 50 Ks 1949 - Stalin 2 ks 0a1 360,- --.-


Pedchoz strana

Na zatek strnky

Nsledujc strana

Copyright 2018 esk numismatick spolenost - poboka umperk