esk numismatick spolenost - poboka umperk

Nabdkov katalog na aukci dne 12. kvtna 2018

Pol.

dob let 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2201. 10 K 1928 - TGM 0/0 90,- 110,-
2202. 10 K 1930, 31, 32 3 ks 0a1 280,- 280,-
2203. 10 K 1930, 31, 32 3 ks 0a1 280,- 280,-
2204. 10 K 1930, 31, 32 3 ks 0a1 280,- 280,-
2205. 10 K 1930, 31, 32, 5 K 1938 4 ks 0a1 280,- 300,-
2206. 10 K 1930, 32 - 2x 3 ks 1a1- 250,- 260,-
2207. 10 K 1930, 32 - 2x 3 ks 1a1- 250,- 260,-
2208. 10 K 1930, 32 - 2x 3 ks 1a1- 250,- 260,-
2209. 10 K 1930 0/0 100,- 100,-
2210. 10 K 1931, 32 - 2x 3 ks 0a1 280,- 280,-
2211. 10 K 1931, 32 - 2x 3 ks 0a1 280,- 280,-
2212. 10 K 1931 0/0 100,- 100,-
2213. 10 K 1931, 32 2 ks 1/1 160,- 170,-
2214. 10 K 1931 0/0, 5 K 1930 2 ks 1/1 130,- 130,-
2215. 10 K 1931, 32 2 ks 0/0 180,- 180,-
2216. 10 K 1932 2 ks 0a1 180,- 180,-
2217. 10 K 1932 0/0 100,- 100,-
2218. 5 K 1928 - 1x, 29 - 13x, 30 - 3x 17 ks 2a2- 500,- 750,-
2219. 5 K 1928, 30 2 ks -1a2 80,- 110,-
2220. 5 K 1929 6 ks 1a1- 260,- 340,-
2221. 5 K 1929 22 ks -1a2 850,- 850,-
2222. 5 K 1929 1/1, 30 2 ks -1/1- 60,- 85,-
2223. 5 K 1930 22 ks -1a2 850,- 1000,-
2224. 5 K 1931 2 ks 1a1- 220,- 220,-
2225. 5 K 1931 2 ks -1a2 100,- 150,-
2226. 5 K 1932 R! 2 ks -1a2 160,- 360,-
2227. 5 K 1938, 25 Hal.1933 2 ks 0/0 60,- 60,-
2228. 1 K 1930 1/1, 1937 2 ks tm. 0/0 100,- 120,-
2229. 1 K 1930 1/1, 1937 2 ks 0/0 120,- 150,-
2230. 1 K 1930 1/1 80,- 90,-
2231. 1 K 1937 1/1 30,- 50,-
2232. 1 K 1938 0/0 50,- --.-
2233. 50 Hal 1921, 22, 24, 25, 27, 31 kor.skvrny 6 ks 1a1- 200,- 200,-
2234. 50 Hal 1927 -1/1- 90,- 100,-
2235. 50 Hal 1927 1/1, 31, K 38 3 ks 0/0 50,- 75,-
2236. 25 Hal 1933, 10 Hal.1932, 37 3 ks 1/1 80,- --.-
2237. 20 Hal 1921, 27, 28, 30, 37, 38 kor.skvrny 6 ks 1a1- 160,- --.-
2238. 20 Hal 1926 - 28, 38 9 ks 1a1- 50,- 75,-
2239. 20 Hal 1926 - 28, 37, 38 5 ks 1a1- 30,- --.-
2240. 10 Hal 1929 dr.skvrny 1/1 120,- --.-
2241. 10 Hal 1932 1/1 50,- 50,-
2242. 10 Hal 1933, 34, 38, 5 Hal.1931, 38 0/0 5 ks 1/1 40,- 120,-
2243. 10 Hal 1935 1/1 90,- --.-
2244. 10 Hal 1937 tm. 0/0 50,- 50,-
2245. 5 Hal 1923 tm. 0/0 100,- 100,-
2246. 5 Hal 1923 0/0 50,- 50,-
2247. 5 Hal 1923, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38 kor.skvrny 9 ks 1a1- 200,- 550,-
2248. 5 Hal 1929 0/0 80,- 85,-
2249. 2 Hal 1923, 24 2 ks 1a0 120,- --.-
2250. 2 Hal 1923, 24 dr.st.kor. 2 ks 1a1- 40,- 65,-
2251. 2 Hal 1924, 10 Hal.1933, 35 - 1/1, 38 4 ks 0/0 40,- 170,-

Pol.

dob let 1939 - 1945 / Protektort echy a Morava

Stav

V.cena

D.cena

2252. 1 Koruna 1942, 43, 44 3 ks 1/1 75,- --.-
2253. 1 Koruna 1942 1/1, 43 tm.0/0, 44 3 ks 1/1 80,- --.-
2254. 1 Koruna 1943 tm. 0/0 80,- --.-
2255. 1 Koruna 1944 tm. 0/0 80,- 80,-
2256. 50 Hal 1941 1/1 50,- --.-
2257. 20 Hal 1940, 41, 42, 43, 44, 10 Hal.1940, 41, 42, 43 8 ks tm.0a1 80,- 130,-

Pol.

dob let 1939 - 1945 / Slovensko

Stav

V.cena

D.cena

2258. 50 Ks 1944 - Tiso, 20 Ks 1941 C+M 2 ks tm.0a0 300,- 300,-
2259. 50 Ks 1944 - Tiso 0/0 170,- 170,-
2260. 50 Ks 1944 - Tiso 0/0 150,- 180,-
2261. 50 Ks 1944 - Tiso tm. 0/0 150,- 180,-
2262. 50 Ks 1944 - Tiso, 20 Ks 1941 C+M 2 ks 0a1 200,- 280,-
2263. 50 Ks 1944 - Tiso tm. 0/0 140,- 160,-
2264. 20 Ks 1941, 10 Ks 1944 2 ks 0/0 200,- --.-
2265. 20 Ks 1941, 10 Ks 1944 2 ks 0/0 200,- --.-
2266. 20 Ks 1941 - jednoduch k na rotund 1/1 80,- 110,-
2267. 10 Ks 1944 - bez ke na kaplici dr.krce, dr.hr. 0/0 60,- 70,-
2268. 50 Hal 1944 (Al) dr.hry 1/1 80,- 85,-
2269. 50 Hal 1943 (Al) 1/1 30,- --.-

Pol.

dob let 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

2270. 100 Ks 1948 - KU 4 ks 0/0 380,- 460,-
2271. 100 Ks 1948 - KU 4 ks 0/0 380,- 460,-
2272. 100 Ks 1948 - KU, 1949 - horn.prva, 1951 - K.Gottwald,
50 Ks 1947 - SNP, 1948 - osvobozen celk.5 ks
0/0 400,- 480,-
2273. 100 Ks 1948 - KU, 1949 - horn.prva, 1951 - K.Gottwald,
50 Ks 1947 - SNP, 1948 - osvobozen celk.5 ks
0/0 400,- 480,-
2274. 100 Ks 1948 - KU, 1949 - horn.prva, 1951 - K.Gottwald,
50 Ks 1947 - SNP, 1948 - osvobozen celk.5 ks
1a0 400,- 480,-
2275. 100 Ks 1948 - KU, 1949 - horn.prva 2 ks 0/0 200,- 240,-
2276. 100 Ks 1948 - KU, 1949 - horn.prva, 1951 - K.Gottwald,
50 Ks 1947 - SNP, 1948 - osvobozen, 1949 - Stalin celk.6 ks
0/0 440,- 650,-
2277. 100 Ks 1948 - 30 let rep., 48 - KU, 49 - horn.prva,
51 - Gottwald, 50 Ks 47 - SNP, 48 - osvob., 49 - Stalin - 2x 8 ks
0/0 650,- 800,-
2278. 100 Ks 1948 - 30 let rep., 51 - Gottwald, 50 Ks 1948 - osvob. 3 ks 0/0 280,- 300,-
2279. 100 Ks 1948 - KU, 49 - horn.prva, 50 Ks 1947, 48 - osvob. 4 ks 0/0 320,- 380,-
2280. 100 Ks 1948 - KU, 49 - horn.prva, 50 Ks 1947, 48 - osvob. 4 ks 0/0 320,- 380,-
2281. 100 Ks 1948 - KU, 49 - horn.prva, 50 Ks 1947, 48 - osvob. 4 ks 0/0 320,- 380,-
2282. 100 Ks 1948 - KU, 49 - horn.prva, 50 Ks 1947, 48 - osvob. 4 ks 0/0 320,- 380,-
2283. 100 Ks 1948 - KU, 49 - horn.prva, 50 Ks 1947, 48 - osvob. 4 ks 0/0 320,- 380,-
2284. 100 Ks 1948 - KU, 49 - horn.prva, 50 Ks 1947, 48 - osvob. 4 ks 0/0 320,- 380,-
2285. 100 Ks 1948 - KU, 49 - horn.prva, 50 Ks 1947, 48 - osvob. 4 ks 0/0 320,- 380,-
2286. 100 Ks 1948 - KU, 49 - horn.prva, 50 Ks 1947, 48 - osvob. 4 ks 0/0 320,- 380,-
2287. 100 Ks 1948 - KU, 49 - horn.prva, 50 Ks 1947, 48 - osvob. 4 ks 0/0 320,- 380,-
2288. 100 Ks 1948 - KU, 49 - horn.prva, 50 Ks 1947 3 ks 0/0 240,- 300,-
2289. 100 Ks 1948 - KU, 49 - horn.prva, 50 Ks 1947 3 ks 0/0 240,- 300,-
2290. 100 Ks 1948 - 30 let rep., 48 - KU, 49 - horn.prva,
51 - Gottwald, 50 Ks 47 - SNP, 48 - osvob. 6 ks
0/0 500,- 600,-
2291. 100 Ks 1948 - 30 let rep., 48 - KU, 49 - horn.prva,
51 - Gottwald, 50 Ks 47 - SNP, 48 - osvob. 6 ks
0/0 500,- 600,-
2292. 100 Ks 1948 - 30 let rep., 48 - KU, 49 - horn.prva,
51 - Gottwald, 50 Ks 47 - SNP, 48 - osvob. 6 ks
0/0 500,- 600,-
2293. 100 Ks 1948 - 30 let rep., 48 - KU, 49 - horn.prva,
51 - Gottwald, 50 Ks 47 - SNP, 48 - osvob. 6 ks
0/0 500,- 600,-
2294. 100 Ks 1948 - 30 let rep., 48 - KU, 49 - horn.prva,
51 - Gottwald, 50 Ks 47 - SNP, 48 - osvob. 6 ks
0/0 500,- 600,-
2295. 100 Ks 1948 - 30 let rep., 48 - KU, 51 - Gottwald,
50 Ks 1947 - SNP, 1948 - osvobozen 5 ks
0/0 400,- 480,-
2296. 100 Ks 1948 - 30 let republiky, 50 Ks 1947 - SNP, 1948 - osvob. 3 ks 0/0 200,- 320,-
2297. 100 Ks 1949 - horn.prva - 2x, 1951 - Gottwald 3 ks 0a1 300,- 320,-
2298. 100 Ks 1949 - Stalin, 1951 - Gottwald 2 ks 0/0 280,- 320,-
2299. 100 a 50 Ks 1949 - Stalin 2 ks 0a1 360,- 420,-
2300. 100 a 50 Ks 1949 - Stalin 2 ks 0a1 360,- 460,-


Pedchoz strana

Na zatek strnky

Nsledujc strana

Copyright 2018 esk numismatick spolenost - poboka umperk