esk numismatick spolenost - poboka umperk

Nabdkov katalog na aukci dne 12. kvtna 2018

Pol.

dob let 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

2301. 50 Ks 1949 - Stalin tm. 0/0 200,- 200,-
2302. 2 Ks 1947 - 3x 0/0, 50 Hal.1950 - 2x, 20 Hal.1950 6 ks 0/0 50,- --.-
2303. Ks 1946 - 2x, 1947 - 2x 4 ks 0/0 50,- 100,-
2304. Ks 1946, 47 - 2x, 50, 51, 52 6 ks 0/0 30,- 44,-
2305. Ks 1946, 47, 50 - 3x, 51 - 2x, 52 - 2x, 53 - 7x 16 ks 0/0 120,- 160,-
2306. Ks 1947 (CuNi) 1/1, 2 Ks 1977 2 ks 0/0 40,- --.-
2307. Ks 1953 0/0 100,- 130,-
2308. 50 Hal 1947, 48, 49 - 2x, 50 (CuZn), 1951, 52 (Al) 7 ks
20 Hal 1948, 49 - 2x, 50, 51, 52 - 6 ks celk.13 ks
0/0
0/0
50,- 80,-

Pol.

dob let 1953 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2309. 50 Ks 1955 - Osvobozen, var.a tm. 0/0 200,- 340,-
2310. 25 a 10 Ks 1954 - SNP 2 ks 0/0 220,- 280,-
2311. 25 a 10 Ks 1954 - SNP 2 ks 0/0 220,- 280,-
2312. 25 a 10 Ks 1954 - SNP 2 ks 0/0 220,- 280,-
2313. 25 Ks 1954 - SNP, 10 Ks 1955 - Osvobozen 2 ks 0/0 160,- 240,-
2314. 25 Ks 1954 - SNP, 25 Ks 1955 - osvobozen 2 ks 0a1 200,- 280,-
2315. 25 a 10 Ks 1955 - Osvobozen 2 ks 0a1 140,- 260,-
2316. 25 Ks 1955 - Osvobozen 0/0 80,- 160,-
2317. 10 Ks 1954 - SNP, 55 - osvobozen 2 ks 0a1 140,- 220,-
2318. 10 Ks 1957 - Komensk, 1957 - Willenberg 2 ks 0/0 160,- 200,-
2319. 10 Ks 1957 - Komensk, 1957 - Willenberg 2 ks 0/0 160,- 200,-
2320. 10 Ks 1957 - Komensk, 1957 - Willenberg 2 ks 0/0 160,- 200,-
2321. 10 Ks 1957 - Komensk 0/0 100,- 110,-
2322. 10 Ks 1957 - Willenberg 0/0 100,- 110,-
2323. 10 Ks 1957 - Willenberg 0/0 100,- 110,-
2324. 1 Ks 1957, 25 Hal.1964, 20 Hal.1937, 48, 49, 50
3 Hal.1953, 54, 63 celk.9 ks
1/1
0/0
65,- 85,-
2325. 1 Ks 1959 1/1 60,- --.-
2326. 1 Ks 1960 - star znak 1/1, 1976, 77 3 ks 0/0 100,- 110,-
2327. 1 Ks 1960 - star znak tm. 0/0 100,- 260,-
2328. 25 Hal 1953 0/0 80,- 140,-
2329. 25 Hal 1953 tm. 0/0 50,- 65,-
2330. 25 Hal 1953, 62, 10 Hal.1958, 64, 68 5 ks 1a1- 50,- 85,-
2331. 10 Hal 1953, 55, 61 - 71, 74 - 92 32 ks 0/0 60,- 420,-
2332. 10 Hal 1953 tm. 0/0 80,- 85,-
2333. 10 Hal 1953, 62, 63, 64, 65, 66,6 7, 68, 69, 70, 71 11 ks 0a1 80,- --.-
2334. 10 Hal 1953 - 2x, 54 - 8x, 55, 56 - 3x 14 ks 0a1 60,- 140,-
2335. 10 Hal 1954 1/1 80,- --.-
2336. 10 Hal 1955 1/1 50,- 85,-
2337. 10 Hal 1956 1/1 50,- 85,-
2338. 5 Hal 1953, 1 Hal.1958 2 ks 0/0 70,- --.-
2339. 5 Hal 1953 tm. 0/0 50,- --.-
2340. 5 Hal 1953 0/0 50,- 50,-
2341. 5 Hal z let 1955 - 1991 32 ks 0/0 50,- 240,-
2342. 3 Hal 1953 - 4x, 54 -3x, 62 - 13x 20 ks 0/0 50,- 65,-
2343. 3 Hal 1953 - 20x, 1954 - 4x 24 ks 0a1 40,- --.-
2344. 3 Hal 1954 2 ks 0/0 50,- --.-
2345. 3 Hal 1954, 1 Hal.1954, 62, 86 4 ks 0/0 50,- --.-
2346. 1 Hal 1953 - 1960, vechny ronky 20 ks 0a1 40,- --.-
2347. 1 Hal 1953 - 1960, vechny ronky 20 ks 0a1 40,- 40,-
2348. 1 Hal 1953 - 1963 cel sada 10 ks 0/0 40,- 85,-
2349. 1 Hal 1953 - 1963 cel sada 10 ks 0/0 40,- 80,-
2350. 1 Hal 1954 - 3x, 57, 58 - 3x, 62 - 6x 13 ks 0/0 50,- --.-

Pol.

dob let 1961 - 1969

Stav

V.cena

D.cena

2351. 10 Ks 1964 - SNP, 1966 - Velk Morava 2 ks 0/0 160,- 200,-
2352. 10 Ks 1964 - SNP, 20 Ks 1972 - Sldkovi 2 ks 0/0 140,- 200,-
2353. 10 Ks 1964 - SNP 0/0 75,- 100,-
2354. 10 Ks 1964 - SNP 1/1 60,- 95,-
2355. 10 Ks 1964 - SNP - 2x, 1966 - Velk Morava - 2x 4 ks 0a1 200,- 380,-
2356. 10 Ks 1964 - SNP, 100 Ks 1985 - Helsinky 2 ks 0/0 180,- 200,-
2357. 25 Ks 1965 - Osvobozen, 1970 - osvobozen 2 ks 0/0 180,- 220,-
2358. 25 Ks 1965 - Osvobozen, 1970 - Osvobozen 2 ks 0/0 130,- 240,-
2359. 25 Ks 1965 - Osvobozen 0/0 80,- 130,-
2360. 25 Ks 1965 - Osvobozen - 2x, 10 Ks 1966 - Velk Morava 3 ks 0a1 160,- 360,-
2361. 10 Ks 1965 - Hus 0/0 200,- 260,-
2362. 10 Ks 1965 - Hus 0/0 200,- 260,-
2363. 10 Ks 1965 - Hus 0/0 200,- 260,-
2364. 10 Ks 1966 - Velk Morava 1/1, 50 Ks 1974 - Jesensk 2 ks 0/0 180,- 260,-
2365. 10 Ks 1966 - Velk Morava, 25 Ks 1970 - Osvobozen 2 ks 1/1 160,- 190,-
2366. 10 Ks 1966 - Velk Morava, 20 Ks 1972 - Sldkovi 2 ks 0/0 120,- 200,-
2367. 10 Ks 1966 - Velk Morava 0/0 75,- 100,-
2368. 10 Ks 1967 - Istropolitana 0/0 200,- 320,-
2369. 10 Ks 1967 - Istropolitana 0/0 200,- 300,-
2370. 10 Ks 1967 - Istropolitana 0/0 220,- 280,-
2371. 25 Ks 1968 - Nrodn muzeum 0/0 200,- 280,-
2372. 25 Ks 1968 - Nrodn muzeum 1/1 200,- 200,-
2373. 25 Ks 1968 - Nrodn muzeum 0/0 220,- 280,-
2374. 10 Ks 1968 - Nrodn divadlo 0/0 200,- 260,-
2375. 10 Ks 1968 - Nrodn divadlo 0/0 200,- 200,-
2376. 10 Ks 1968 - Nrodn divadlo 0/0 200,- 260,-
2377. 10 Ks 1968 - Nrodn divadlo 0/0 200,- 220,-
2378. 10 Ks 1968 - Nrodn divadlo 0/0 200,- 220,-
2379. 25 Ks 1969 - Purkyn 0/0 200,- 200,-
2380. 25 Ks 1969 - Purkyn 0/0 200,- 240,-
2381. 25 Ks 1969 - Purkyn 0/0 180,- 240,-
2382. 25 Ks 1969 - Purkyn 0/0 200,- 200,-
2383. 5 Ks 1966 - oba typy letopotu 2 ks 1/1 150,- 260,-
2384. 5 Ks 1966 - oba typy letopotu 2 ks 1/1 150,- 260,-
2385. 5 Ks 1966 - velk datum 1/1 120,- 190,-
2386. 5 Ks 1966 - oba typy letopotu 2 ks 1/1 120,- 200,-
2387. 5 Ks 1967 - 69 6 ks 1a0 40,- 65,-
2388. 5 Ks 1967, 87, 88, 90 4 ks 0/0 40,- 260,-
2389. 5 Ks 1969, 70, 75, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 89 11 ks 0/0 120,- 180,-
2390. 3 Ks 1965, 66 - 2x, 68, 69 5 ks tm.0a0 40,- 90,-
2391. 10 Hal z let 1961 - 1992 85 ks 0/0 70,- 260,-
2392. 1 Ks 1961 - 71, 75 - 77, 79 - 77, 79 - 86, 89 - 92 26 ks 1a0 80,- 190,-
2393. 1 Ks z let 1961 - 1992 31 ks 1a0 100,- 260,-
2394. 1 Ks 1962 0/0 100,- 240,-
2395. 1 Ks 1962, 50 Hal 1969 s tekami 2 ks 0/0 80,- --.-
2396. 1 Ks 1964 1/1 80,- 120,-
2397. 50 Hal 1963 - 65, 69 - 70 15 ks tm.0a0 80,- --.-
2398. 50 Hal 1965, 71 2 ks 0/0 50,- --.-
2399. 25 Hal 1962 - 2x, 63 - 2x 4 ks 0/0 30,- 110,-
2400. 25 Hal 1962 0/0 80,- --.-


Pedchoz strana

Na zatek strnky

Nsledujc strana

Copyright 2018 esk numismatick spolenost - poboka umperk