esk numismatick spolenost - poboka umperk

Nabdkov katalog na aukci dne 12. kvtna 2018

Pol.

dob let 1961 - 1969

Stav

V.cena

D.cena

2401. 25 Hal 1963 0/0 100,- --.-
2402. 25 Hal 1964 -1/1-, 10 Hal.1953 0/0, 58 3 ks 1/1 50,- --.-
2403. 10 Hal 1961 - 71, 74 - 92 30 ks 0/0 50,- --.-
2404. 10 Hal 1962, 68, 71 3 ks 0/0 40,- --.-
2405. 10 Hal 1963 2 ks tm. 0/0 a 0/0 60,- --.-
2406. 10 Hal 1963 0/0 50,- --.-
2407. 5 Hal 1962, 63, 66, 67 0a1, 70, 72, 73, 74, 75, 76 10 ks 0/0 60,- --.-
2408. 1 Hal 1962, 63 32 ks 0a1 20,- --.-

Pol.

dob let 1970 - 1980

Stav

V.cena

D.cena

2409. 50 Ks 1970 - Lenin 0/0 700,- --.-
2410. 25 Ks 1970 - SND 0/0 200,- --.-
2411. 25 Ks 1970 - SND 0/0 200,- --.-
2412. 25 Ks 1970 - SND 0/0 200,- --.-
2413. 25 Ks 1970 - SND 0/0 200,- --.-
2414. 25 Ks 1970 - SND 0/0 200,- --.-
2415. 25 Ks 1970 - Osvobozen, 50 Ks 1987 - k Pevalskho 2 ks 0/0 160,- --.-
2416. 25 Ks 1970 - Osvobozen 0/0 90,- --.-
2417. 25 Ks 1970 - Osvobozen, 1970 - SND 2 ks 0/0 280,- --.-
2418. 25 Ks 1970 - Osvobozen 3 ks 0/0 240,- --.-
2419. 25 Ks 1970 - Osvobozen 3 ks 0/0 240,- --.-
2420. 100 Ks 1971 - Mnes, 1978 - Fuk 2 ks 0/0 280,- --.-
2421. 100 Ks 1971 - Mnes, 1977 - Hollar 2 ks 0/0 280,- --.-
2422. 100 Ks 1971 - Mnes, 1976 - Krl 2 ks 0/0 280,- --.-
2423. 100 Ks 1971 - Mnes, 1974 - Smetana 2 ks 0/0 280,- --.-
2424. 100 Ks 1971 - Mnes 0/0 200,- --.-
2425. 100 Ks 1971 - Mnes, 50 Ks 1971 - Hviezdoslav 2 ks 0/0 280,- --.-
2426. 50 Ks 1971 - KS 0/0 120,- --.-
2427. 50 Ks 1971 - Hviezdoslav, 1971 - KS 2 ks 0/0 260,- --.-
2428. 50 Ks 1971 - Hviezdoslav 0/0 120,- --.-
2429. 50 Ks 1972 - Myslbek, 1973 - Jungmann 2 ks 0/0 240,- --.-
2430. 50 Ks 1972 - Myslbek, 1977 - Kollr 2 ks 0/0 260,- --.-
2431. 50 Ks 1972 - Myslbek, 1973 - nor 2 ks 0/0 260,- --.-
2432. 50 Ks 1972 - Myslbek, 1973 - Jungmann 2 ks 0/0 260,- --.-
2433. 50 Ks 1972 - Myslbek 0/0 120,- --.-
2434. 50 Ks 1972 - Myslbek, 20 Ks 1972 - Sldkovi 2 ks 0/0 180,- --.-
2435. 20 Ks 1972 - Sldkovi,50 Ks 1989 - Beclav 2 ks 0/0 120,- --.-
2436. 20 Ks 1972 - Sldkovi,50 Ks 1989 - Beclav 2 ks 0/0 120,- --.-
2437. 20 Ks 1972 - Sldkovi 0/0 75,- --.-
2438. 50 Ks 1973 - nor, 100 Ks 1988 - Filatelie 2 ks 0/0 220,- --.-
2439. 50 Ks 1973 - nor 0/0 120,- --.-
2440. 50 Ks 1973 - nor, 20 Ks 1972 - Sldkovi 2 ks 0/0 180,- --.-
2441. 50 Ks 1973 - Jungmann 0/0 120,- --.-
2442. 50 Ks 1973 - Jungmann, 20 Ks 1972 - Sldkovi 2 ks 0/0 180,- --.-
2443. 100 Ks 1974 - Smetana 0/0 130,- --.-
2444. 100 Ks 1974 - Smetana, 50 Ks 1972 - Myslbek 2 ks 0/0 200,- --.-
2445. 100 Ks 1974 - Smetana, 50 Ks 1973 - nor 2 ks 0/0 200,- --.-
2446. 100 Ks 1974 - Smetana, 50 Ks 1973 - Jungmann 2 ks 0/0 200,- --.-
2447. 50 Ks 1974 - Jesensk 0/0 120,- --.-
2448. 50 Ks 1975 - Neumann 0/0 120,- --.-
2449. 100 Ks 1976 - Krl 0/0 140,- --.-
2450. 100 Ks 1976 - Kaplan 0/0 140,- --.-
2451. 100 Ks 1977 - Hollar 0/0 130,- --.-
2452. 50 Ks 1977 - Kollr, 1978 - Nejedl 2 ks 0/0 200,- --.-
2453. 50 Ks 1977 - Kollr, 1978 - Kremnica 2 ks 0/0 260,- --.-
2454. 50 Ks 1977 - Kollr 0/0 120,- --.-
2455. 100 Ks 1978 - Fuk 0/0 150,- --.-
2456. 50 Ks 1978 - Kremnica 0/0 120,- --.-
2457. 50 Ks 1978 - Nejedl 0/0 120,- --.-
2458. 100 Ks 1979 - Botto 0/0 160,- --.-
2459. 100 Ks 1979 - Botto 0/0 160,- --.-
2460. 50 Ks 1979 - KS 0/0 120,- --.-
2461. 100 Ks 1980 - Parl 0/0 160,- --.-
2462. 100 Ks 1980 - Parl 0/0 160,- --.-
2463. 100 Ks 1980 - Parl 0/0 160,- --.-
2464. 100 Ks 1980 - Parl 0/0 160,- --.-
2465. 100 Ks 1980 - Parl 0/0 160,- --.-
2466. 100 Ks 1980 - Parl 0/0 160,- --.-
2467. 100 Ks 1980 - Parl 0/0 170,- --.-
2468. 5 Ks 1970, 73 - 75, 78 - 85, 89 - 91 15 ks 1a0 70,- --.-
2469. 5 Ks z let 1970 - 1991 23 ks 1a0 90,- --.-
2470. 5 Hal 1970 0/0 60,- --.-
2471. 5 Ks 1973 - ob varianty 2 ks 0/0 80,- --.-
2472. 5 Ks 1974 - ob varianty 2 ks 0/0 80,- --.-
2473. 2 Ks z let 1972 - 1991 17 ks 1a0 60,- --.-
2474. 2 Ks 1972 - 77, 80 - 86, 89 - 92 17 ks 1a0 50,- --.-
2475. 2 Ks 1976, 77, 87, 88 4 ks 0/0 100,- --.-
2476. 1 Ks 1975, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 90 8 ks 0/0 100,- --.-
2477. 1 Ks 1975 - 10x, 76, 77, 80 13 ks tm.0a0 70,- --.-
2478. 1 Ks 1976, 1977, 1981 3 ks 0/0 60,- --.-
2479. 50 Hal z let 1978 - 92 44 ks 0/0 60,- --.-
2480. 50 Hal 1978, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 11 ks 0/0 50,- --.-
2481. 20 Hal 1972 - 92 - vechny ronky 21 ks 0/0 40,- --.-
2482. 20 Hal 1972 - 1981, 90 11 ks 0/0 30,- --.-
2483. 20 Hal z let 1973 - 1992 49 ks 0/0 60,- --.-
2484. 20 Hal 1974, 77, 79, 87, 88, 89, 90 - 2x 8 ks 0/0 50,- --.-
2485. 10 Hal 1974, 79, 80, 87, 90 5 ks 0/0 30,- --.-
2486. 5 Hal z let 1972 - 1979 9 ks 0/0 50,- --.-
2487. 5 Hal 1972, 73 - 2x, 86, 88, 90 6 ks 0/0 50,- --.-

Pol.

dob let 1980 - 1985

Stav

V.cena

D.cena

2488. 500 Ks 1983 - Nrodn divadlo 0/0 600,- --.-
2489. 100 Ks 1980 - Spartakida, 1980 - meral 2 ks 0/0 200,- --.-
2490. 100 Ks 1980 - Spartakida 0/0 100,- --.-
2491. 100 Ks 1980 - Spartakida, 1980 - meral 2 ks 0/0 200,- --.-
2492. 100 Ks 1980 - Spartakida, 1980 - meral 2 ks 0/0 200,- --.-
2493. 100 Ks 1980 - Spartakida, 1982 - Konspeka 2 ks 0/0 200,- --.-
2494. 100 Ks 1980 - Spartakida, 1982 - Olbracht 2 ks 0/0 200,- --.-
2495. 100 Ks 1980 - Spartakida, 1985 - Holl 2 ks 0/0 200,- --.-
2496. 100 Ks 1980 - meral 0/0 100,- --.-
2497. 100 Ks 1980 - spartakida 0/0 100,- --.-
2498. 500 Ks 1981 - tr 0/0 550,- --.-
2499. 500 Ks 1981 - tr 0/0 600,- --.-
2500. 100 Ks 1981 - Gagarin 0/0 100,- --.-


Pedchoz strana

Na zatek strnky

Nsledujc strana

Copyright 2018 esk numismatick spolenost - poboka umperk