esk numismatick spolenost - poboka umperk

Nabdkov katalog na aukci dne 10. listopadu 2018

Pol.

dob let 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

2001. 100 Ks 1949 - Stalin 1/1 180,- 280,-
2002. 100 a 50 Ks 1949 - Stalin 2 ks 0/0 340,- 440,-
2003. 100 Ks 1949 - Stalin, 50 Ks 1948 - 5.kvten 2 ks 0/0 260,- 280,-
2004. 100 a 50 Ks 1949 - Stalin 2 ks 0a1 360,- 400,-
2005. 100 a 50 Ks 1949 - Stalin 2 ks 0a1 360,- 400,-
2006. 50 Ks 1947 - SNP tm.0/0, 1949 - Stalin 2 ks 1/1 160,- 220,-
2007. 50 Ks 1947 - SNP - 2x, 50 Ks 1948 - 5.kvten 3 ks 0/0 220,- 220,-
2008. 50 Ks 1947 - SNP, 50 Ks 1948 - 5.kvten 2 ks 0/0 140,- 150,-
2009. 50 Ks 1948 - 5.kvten tm.0/0, 49 - Stalin dr.hr.v av. 2 ks 1/1 150,- 220,-
2010. 50 Ks 1949 - Stalin 0/0 120,- 200,-
2011. 50 Ks 1949 - Stalin 1/1 150,- 190,-
2012. 2 Ks 1947 0/0, 1 Ks 1946 - 3x 0/0, 10 Hal.1953 5 ks 1/1 60,- --.-
2013. 2 Ks 1947, 48, 1 Ks 1946, 50 Hal.1947, 50, 51, 20 Hal.1951
3 Hal.1953, 1 Hal.1953 celk.9 ks
0a1 70,- --.-
2014. Ks 1950 tm.0/0, 52, 53 3 ks 0/0 80,- --.-

Pol.

dob let 1953 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2015. 50 Ks 1955 - Osvobozen, var.b 0/0 340,- 420,-
2016. 50 Ks 1955 - Osvobozen, var.a 0/0 400,- 460,-
2017. 50 Ks 1955 - Osvobozen, var.a 0/0 340,- 420,-
2018. 25 Ks 1954 - SNP 0/0 130,- 150,-
2019. 25 a 10 Ks 1954 - SNP 2 ks tm.0a0 200,- 220,-
2020. 25 a 10 Ks 1955 - Osvobozen 2 ks tm.0a0 200,- 240,-
2021. 25 Ks 1954 - SNP, 1965 - osvobozen 2 ks 0/0 180,- 220,-
2022. 10 Ks 1954 - SNP, 55 - osvobozen 2 ks 0/0 180,- 190,-
2023. 10 Ks 1954 - SNP, 55 - osvobozen 2 ks 0/0 140,- 180,-
2024. 10 Ks 1957 - Komensk 1/1 70,- 80,-
2025. 10 Ks 1957 - Komensk, 1964 - SNP 2 ks 0/0 120,- 190,-
2026. 10 Ks 1957 - Komensk, 1957 - Willenberg 2 ks 0/0 160,- 190,-
2027. 1 Ks 1957 0/0 80,- 260,-
2028. 25 Hal 1953 - ob mincovny 2 ks 1/1 120,- --.-
2029. 25 Hal 1953 - mincovna Kremnice tm. 0/0 60,- 120,-
2030. 10 Hal 1953 0/0 70,- 120,-
2031. 10 Hal 1953, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 11 ks 0a1 50,- 220,-
2032. 10 Hal 1954 1/1 50,- --.-
2033. 10 Hal 1956 1/1 90,- 95,-
2034. 5 Hal 1953 0/0 70,- 120,-
2035. 5 Hal 1954 0/0 70,- 120,-
2036. 3 Hal 1953 - 12x, 54 -12x 24 ks 0/0 30,- 120,-
2037. 3 Hal 1953 - 20x, 54 -4x, 1 Hal.1953, 54 - 6x, 55, 56, 57 - 3x, 58,
59, 60 celk.44 ks
0a1 50,- --.-
2038. 3 Hal 1954 2 ks 0/0 30,- 65,-
2039. 1 Hal 1953 - 6x, 54 - 6x, 55, 56 , 57 - 3x, 58, 59, 60 20 ks tm.0a0 30,- 30,-

Pol.

dob let 1961 - 1969

Stav

V.cena

D.cena

2040. 10 Ks 1964 - SNP 0/0 90,- 120,-
2041. 10 Ks 1964 - SNP v orig.etui na mince proof 0/0 90,- 180,-
2042. 10 Ks 1964 - SNP, 25 Ks 1965 - Osvobozen 2 ks 0/0 180,- 180,-
2043. 10 Ks 1964 - SNP, 1966 - Velk Morava - 3x 4 ks 0/0 240,- 400,-
2044. 25 Ks 1965 - Osvobozen 0/0 130,- 130,-
2045. 25 Ks 1965 - Osvobozen, 50 Ks 1977 - Kollr 2 ks 0/0 180,- 200,-
2046. 25 Ks 1965 - Osvobozen, 10 Ks 1966 - V.Morava 2 ks 0/0 120,- 200,-
2047. 10 Ks 1965 - Hus 0/0 220,- 220,-
2048. 25 Ks 1968 - Nrodn muzeum 0/0 240,- 280,-
2049. 10 Ks 1968 - Nrodn divadlo 0/0 200,- 220,-
2050. 10 Ks 1968 - Nrodn divadlo 0/0 200,- 220,-
2051. 10 Ks 1968 - Nrodn divadlo 0/0 200,- 220,-
2052. 5 Ks 1966, 89, 20 Hal.1990, 10 Hal. - z let 1975 - 1990,
5 Hal.1972, 78, 79, 90 celk.16 ks
0a1 50,- 85,-
2053. 3 Ks 1968, 5 Ks 1974, 50 Hal.1963, 78, 5 Hal.1977
1 Hal.1962 celk.6 ks
0a1 50,- 85,-
2054. 50 Hal 1963 - 69 - 70 15 ks tm. tm.0a0 50,- 85,-
2055. 25 Hal 1962, 63 2 ks 0/0 90,- 200,-
2056. 25 Hal 1962, 63 2 ks tm.0a0 70,- 120,-
2057. 10 Hal 1962, 63 - 2x, 68, 71 5 ks 0/0 60,- 220,-
2058. 10 Hal 1967 - 1971 5 ks 0/0 80,- 160,-

Pol.

dob let 1970 - 1980

Stav

V.cena

D.cena

2059. 25 Ks 1970 - SND 0/0 190,- 190,-
2060. 25 Ks 1970 - SND 0/0 190,- 190,-
2061. 25 Ks 1970 - Osvobozen 2 ks 0/0 140,- 180,-
2062. 25 Ks 1970 - Osvobozen, 50 Ks 1978 - Kremnica 2 ks 0/0 160,- 180,-
2063. 25 Ks 1970 - Osvobozen, 25 Ks 1970 - SND 2 ks 0/0 280,- 280,-
2064. 25 Ks 1970 - Osvobozen 3 ks 0/0 180,- 270,-
2065. 100 Ks 1971 - Mnes 0/0 200,- 240,-
2066. 100 Ks 1971 - Mnes 0/0 200,- 240,-
2067. 100 Ks 1971 - Mnes, 50 Ks 1971 - Hviezdoslav 2 ks 0/0 360,- 360,-
2068. 50 Ks 1971 - KS, 1973 - nor 2 ks 0/0 240,- 260,-
2069. 50 Ks 1972 - Myslbek, 1973 - nor 2 ks 0/0 240,- 300,-
2070. 50 Ks 1972 - Myslbek, 1973 - Jungmann 2 ks 0/0 260,- 280,-
2071. 50 Ks 1972 - Myslbek, 1974 - Jesensk 2 ks 0/0 280,- 280,-
2072. 50 Ks 1973 - nor, 1975 - Neumann 2 ks 0/0 240,- 260,-
2073. 100 Ks 1974 - Smetana, 1976 - Krl 2 ks 0/0 260,- 300,-
2074. 100 Ks 1974 - Smetana 0/0 120,- 150,-
2075. 100 Ks 1974 - Smetana, 50 Ks 1972 - Myslbek 2 ks 0/0 280,- 280,-
2076. 50 Ks 1974 - Jesensk 0/0 90,- 130,-
2077. 50 Ks 1974 - Jesensk, 1975 - Neumann 2 ks 0/0 180,- 280,-
2078. 100 Ks 1976 - Krl, 1977 - Hollar 2 ks 0/0 260,- 280,-
2079. 100 Ks 1976 - Krl 0/0 110,- 150,-
2080. 100 Ks 1976 - Kaplan 0/0 110,- 140,-
2081. 100 Ks 1977 - Hollar, 50 Ks 1977 - Kollr 2 ks 0/0 200,- 260,-
2082. 50 Ks 1977 - Kollr 2 ks 0/0 180,- 240,-
2083. 50 Ks 1977 - Kollr, 1978 - Nejedl 2 ks 0/0 240,- 280,-
2084. 100 Ks 1978 - Fuk, 50 Ks 1978 - Nejedl 2 ks 0/0 200,- 260,-
2085. 100 Ks 1978 - Fuk, 50 Ks 1978 - Nejedl 2 ks 0/0 200,- 260,-
2086. 100 Ks 1978 - Fuk, 50 Ks 1979 - KS 2 ks 0/0 240,- 280,-
2087. 100 Ks 1978 - Karel IV., 1979 - Botto 2 ks 0/0 360,- 460,-
2088. 100 Ks 1978 - Karel IV., 1979 - Botto 2 ks 0/0 320,- 460,-
2089. 100 Ks 1978 - Karel IV., 1979 - Botto 2 ks 0/0 320,- 440,-
2090. 100 Ks 1978 - Karel IV., 50 Ks 1979 - KS 2 ks 0/0 280,- 420,-
2091. 100 Ks 1978 - Karel IV. 0/0 160,- 320,-
2092. 50 Ks 1978 - Kremnica 0/0 100,- 140,-
2093. 50 Ks 1978 - Kremnica 2 ks 0/0 200,- 240,-
2094. 50 Ks 1978 - Kremnica, 1978 - Nejedl 2 ks 0/0 240,- 280,-
2095. 100 Ks 1979 - Botto 0/0 160,- 180,-
2096. 50 Ks 1979 - KS, 25 Ks 1970 - Osvobozen 2 ks 0/0 140,- 200,-
2097. 50 Ks 1979 - KS 2 ks 0/0 180,- 240,-
2098. 50 Ks 1979 - KS 0/0 120,- 130,-
2099. 100 Ks 1980 - Parl 0/0 140,- 180,-
2100. 100 Ks 1980 - Parl, 1981 - Gagarin 2 ks 0/0 240,- 340,-


Pedchoz strana

Na zatek strnky

Nsledujc strana

Copyright 2018 esk numismatick spolenost - poboka umperk