esk numismatick spolenost - poboka umperk

Nabdkov katalog na aukci dne 13.-15. kvtna 2023

Pol.

dob let 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2801. 10 Hal 1932, 36 2 ks 1/1 70,- --.-
2802. 10 Hal 1932 1/1 100,- --.-
2803. 10 Hal 1933 1/1 80,- --.-
2804. 10 Hal 1936 tm. 0/0 80,- --.-
2805. 10 Hal 1936 1/1 70,- --.-
2806. 10 Hal 1936, 37, 38 3 ks 1/1 80,- --.-
2807. 10 Hal 1937 tm. 90,- --.-
2808. 5 Hal 1923 tm.0/0 50,- --.-
2809. 5 Hal 1938 tm.0/0 80,- --.-
2810. 5 Hal 1938 0/0 80,- --.-
2811. 5 Hal 1938 0/0 80,- --.-
2812. 2 Hal 1923 dr.st.kor. -1/1-, 5 Hal.1923, 28, 31, 38 5 ks tm.0a1 120,- --.-
2813. 2 Hal 1923 tm.0/0 80,- 160,-
2814. 2 Hal 1923 2 ks 1/1 90,- 100,-
2815. 2 Hal 1923, 24 2 ks 1/1 80,- 130,-

Pol.

dob let 1939 - 1945 / Protektort echy a Morava

Stav

V.cena

D.cena

2816. 1 Koruna 1941, 1942, 1943, 1944 dr.st.kor. 4 ks 1/1 120,- 120,-
2817. 1 Koruna 1942, 43, 20 Hal.1944 3 ks 1/1 80,- 110,-
2818. 1 Koruna 1942, 43 2 ks 1/1 80,- --.-
2819. 50 Hal 1940, 41, 42, 43, 44 dr.st.kor. 5 ks 1/1 120,- 420,-
2820. 20 Hal 1940, 41, 43 dr.st.kor. 3 ks 1/1 50,- 75,-

Pol.

dob let 1939 - 1945 / Slovensko

Stav

V.cena

D.cena

2821. 50 Ks 1944 - Tiso 1/1 280,- 280,-
2822. 20 Ks 1941 - jednoduch k na rotund 1/1 180,- --.-
2823. 20 Ks 1941 - jednoduch k na rotund 1/1 160,- 170,-
2824. 20 Ks 1941, 10 Ks 1944 - oba jednoduch k 2 ks 1/1 280,- 300,-
2825. 10 Ks 1944 - s kem na kaplici 1/1 100,- 110,-
2826. 10 Ks 1944 - s kem na kaplici 1/1 120,- 130,-
2827. 5 Ks 1939, 1 Ks 1941, 50 Hal.1943 - 5x, 20 Hal.1942 (Al) - 4x,
43 - 2x, 10 Hal.1939 celk.14 ks
1/1 130,- 200,-
2828. 50 Hal 1944 (Al) dr.st.kor. R! -1/1- 180,- 380,-

Pol.

dob let 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

2829. 100 Ks 1948 - KU - 2x, 50 Ks 1948 - osvob. 3 ks 0/0 280,- 320,-
2830. 100 Ks 1948 - 30 let rep. - 2x, 48 - KU, 50 Ks 1947 - SNP
50 Ks 1948 - osvobozen 5 ks
tm.0a1 500,- 500,-
2831. 100 Ks 1948 - 30 let rep. - 2x, 48 - KU, 50 Ks 1948 - osvobozen
celk.4 ks
tm.0a0 440,- 440,-
2832. 100 Ks 1948 - 30 let republiky, 50 Ks 1948 - osvobozen 2 ks tm.0a0 200,- 200,-
2833. 100 Ks 1948 - 30 let republiky, 50 Ks 1948 - osvobozen 2 ks tm.0a0 200,- 200,-
2834. 100 Ks 1948 - 30 let rep., 50 Ks 1948 - kvten 2 ks tm.0a0 200,- 220,-
2835. 100 Ks 1948 - 30 let rep., 48 - KU, 49 - horn.prva,
51 - Gottwald, 50 Ks 47 - SNP, 48 - osvob. 6 ks
0a1 600,- 700,-
2836. 100 Ks 1948 - 30 let republiky 1/1 100,- 130,-
2837. 100 Ks 1948 - KU, 49 - Stalin, 50 Ks 1947 - SNP - 2x 4 ks tm.0a0 500,- 550,-
2838. 100 Ks 1948 - KU - 2x, 50 Ks 1948 - osvob. 3 ks tm.a0 400,- 400,-
2839. 100 Ks 1949 - horn.prva, 50 Ks 1948 - osvob. 2 ks 0/0 280,- 320,-
2840. 100 Ks 1949 - Stalin 0/0, Slov.stt 50 hal.1943 2 ks 1/1 200,- 200,-
2841. 100 Ks 1951 - Gottwald tm.0/0 120,- 140,-
2842. 1 Ks 1953 0/0 100,- 110,-
2843. 50 Hal 1947, 48 - 2x, 50 - 4x tm.0/0, 10 Ks 1990, 93 - TGM 9 ks 0/0 40,- 42,-

Pol.

dob let 1953 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2844. 25 a 10 Ks 1954 - SNP 2 ks tm.0a0 360,- 380,-
2845. 25 a 10 Ks 1954 - SNP 2 ks 0/0 360,- 360,-
2846. 25 a 10 Ks 1954 - SNP 2 ks 0/0 500,- 500,-
2847. 10 Ks 1954 - SNP, 25 Ks 1965 - Osvobozen 2 ks tm.0/0 200,- 300,-
2848. 25 a 10 Ks 1955 - Osvobozen 2 ks tm.0a0 360,- 460,-
2849. 25 a 10 Ks 1955 - Osvobozen 2 ks 0/0 360,- 500,-
2850. 10 Ks 1955 - Osvobozen 1/1 100,- 150,-
2851. 10 Ks 1957 - Komensk 0/0 180,- 600,-
2852. 10 Ks 1957 - Komensk tm.0/0 200,- 240,-
2853. 10 Ks 1957 - Komensk 0/0 280,- 550,-
2854. 10 Ks 1957 - Komensk 1/1 220,- --.-
2855. 10 Ks 1957 - Komensk 0/0 260,- 260,-
2856. 10 Ks 1957 - Komensk 0/0 200,- 260,-
2857. 10 Ks 1957 - Willenberg 0/0 180,- 240,-
2858. 10 Ks 1957 - Willenberg tm.0/0 240,- --.-
2859. 10 Ks 1957 - Willenberg 0/0 260,- 280,-
2860. 10 Ks 1957 - Willenberg 0/0 200,- 300,-
2861. 25 Hal 1953 - mincovna Kremnice tm.0/0 70,- --.-
2862. 25 Hal 1953, 10 Hal.1953, 54 3 ks 1/1 100,- --.-
2863. 10 Hal 1956 1/1 80,- --.-
2864. 10 Hal 1956 3 ks 2/2, -1/1- a 1/1 100,- --.-
2865. 5 Hal 1954 0/0 100,- --.-
2866. 5 Hal 1954 tm.0/0 90,- --.-
2867. 5 Hal 1954 1/1, 63, 66, 67, 72, 73, 74, 75 8 ks tm.0a0 80,- --.-

Pol.

dob let 1961 - 1969

Stav

V.cena

D.cena

2868. 10 Ks 1964 - SNP, 1966 - Velk Morava 2 ks 0/0 360,- 480,-
2869. 10 Ks 1964 - SNP, 50 Ks 1991 - Parnk Bohemia 2 ks 0/0 300,- 400,-
2870. 10 Ks 1964 - SNP tm.0/0 220,- 220,-
2871. 25 Ks 1965 - Osvobozen, 1970 - osvobozen 2 ks 0/0 360,- 400,-
2872. 25 Ks 1965 - Osvobozen, 1970 - osvobozen 2 ks 0/0 300,- 420,-
2873. 10 Ks 1965 - Hus 0/0 360,- 440,-
2874. 10 Ks 1967 - Istropolitana 0/0 360,- 480,-
2875. 25 Ks 1968 - Nrodn muzeum 0/0 360,- 550,-
2876. 25 Ks 1968 - Nrodn muzeum 0/0 500,- --.-
2877. 10 Ks 1968 - Nrodn divadlo 0/0 300,- 420,-
2878. 10 Ks 1968 - Nrodn divadlo 0/0 360,- 400,-
2879. 25 Ks 1969 - Purkyn 0/0 360,- 420,-
2880. 25 Ks 1969 - Purkyn 0/0 280,- 380,-
2881. 50 Hal 1963 - 2x, 64, 65, 69, 70, 71 - 2x 8 ks 1a1- 60,- --.-

Pol.

dob let 1970 - 1980

Stav

V.cena

D.cena

2882. 25 Ks 1970 - SND 0/0 360,- 400,-
2883. 100 Ks 1971 - Mnes 0/0 360,- 440,-
2884. 100 Ks 1971 - Mnes 0/0 320,- 440,-
2885. 50 Ks 1971 - Hviezdoslav, 1971 - KS 2 ks 0/0 400,- 750,-
2886. 50 Ks 1972 - Myslbek, 1973 - nor 2 ks 0/0 400,- 550,-
2887. 50 Ks 1972 - Myslbek, 1973 - nor 2 ks 0/0 400,- 550,-
2888. 50 Ks 1973 - Jungmann, 20 Ks 1972 - Sldkovi:2 ks 0/0 360,- 480,-
2889. 50 Ks 1973 - Jungmann, 1975 - Neumann 2 ks 0/0 400,- 500,-
2890. 100 Ks 1974 - Smetana 0/0 300,- 320,-
2891. 100 Ks 1974 - Smetana 0/0 220,- 240,-
2892. 50 Ks 1974 - Jesensk, 1975 - Neumann 2 ks 0/0 400,- 600,-
2893. 100 Ks 1976 - Krl, 1978 - Fuk 2 ks 0/0 600,- 750,-
2894. 100 Ks 1976 - Krl 0/0 260,- 280,-
2895. 100 Ks 1976 - Kaplan 0/0 260,- 280,-
2896. 100 Ks 1976 - Kaplan 0/0 220,- 300,-
2897. 100 Ks 1977 - Hollar 0/0 260,- 280,-
2898. 100 Ks 1977 - Hollar 0/0 220,- 300,-
2899. 50 Ks 1977 - Kollr, 1978 - Nejedl 2 ks 0/0 400,- 500,-
2900. 50 Ks 1977 - Kollr, 1978 - Kremnica 2 ks 0/0 400,- 650,-


Pedchoz strana

Na zatek strnky

Nsledujc strana

Copyright 2023 esk numismatick spolenost - poboka umperk