KM NUMIS s.r.o.

Nabdkov katalog na aukci dne 18. listopadu 2017

Pol.

Ferdinand II. 1618 - 1637

Stav

V.cena

D.cena

501. 3 krejcar 1627 Kutn Hora-Hlzl, MK 809, nedor. 2/2 160,- 160,-
502. 3 krejcar 1629 Kutn Hora-Hlzl, MK 809, nep.ned., stopy kor. -1/1 200,- 200,-
503. 3 krejcar 1629 Kutn Hora-Hlzl, MK -, jako 809, opis: FERD.II.D:G: (zn.mincm)R.I.SA, ned. 2/1- 180,- --.-

Pol.

Ferdinand II. 1618 - 1637

Stav

V.cena

D.cena

504. 3 krejcar 1635 Kutn Hora-Neumann, MK 816, nep.ned.R 1/1 1100,- 1200,-
505. 3 krejcar 1624 B/CW Brno-Wohnsiedler, MK 887 1/1- 180,- 400,-
506. 3 krejcar 1625 b.zn., Vratislav-Riedel, MK 1007, ned., dr.vady kovu 2/1- 140,- 220,-
507. 3 krejcar 1627 HR, Vratislav-Riedel+Ziesler, MK 1017 1/1- 150,- 260,-
508. 3 krejcar 1628 HR Vratislav-Riedel+Ziesler, MK 1018, nep.napr.okr. -1/1 100,- 100,-
509. 3 krejcar 1629 HR Vratislav-Riedel, MK 1018, dr.ned. 1/1- 140,- 240,-
510. 3 krejcar 1629 HR Vratislav-Riedel+Ziesler, MK 1018 -1/1 120,- 120,-
511. 3 krejcar 1630 HR Vratislav-Riedel+Ziesler, MK 1018 2/1- 90,- 100,-
512. 3 krejcar 1633 HZ Vratislav-Ziesler, MK 1023, dr.vady kovu, ned. -2/2 100,- 100,-
513. 3 krejcar 1636 HZ Vratislav-Ziesler, MK 1024 1/1 220,- 440,-
514. 3 krejcar 1626 Cu, Hradec u Opavy-Zwirner+Raschke, falen mincovn, MK 1139, opis CO.TY, kraj.st., stopy kor. 2/2- 220,- 220,-
515. 3 krejcar 1626 Cu, Hradec u Opavy-Zwirner+Raschke, falen mincovn, MK 1139, opis CO.TY, prohn., stopy kor. -2/2- 110,- 220,-
516. 3 krejcar b.l., Cu dobov falzum, v mst znaky mincovny drka, stopy pokovenR -1/2 120,- 140,-
517. 1 krejcar 1624 Kutn Hora-Hlzl, MK 817, ned. 2/1- 90,- --.-
518. 1 krejcar 1624 Kutn Hora-Hlzl, MK 817 -1/1- 100,- 130,-
519. 1 krejcar 1624 B/CW Brno-Wohnsiedler, MK 889, znaka mincovny v perlovci, opis ... G.H.B.REX 1/1 180,- 300,-
520. 1 krejcar 1624 B/CW Brno-Wohnsiedler, MK 890, znaka mincovny v hladkm ovlu, opis ... G.H.B.R 1/1 140,- 240,-
521. 1 krejcar 1624 CW Brno-Wohnsiedler, MK 893, prohn. 1/1 90,- 320,-
522. 1 krejcar 1624 CW Brno-Wohnsiedler, MK 894, dr.stopy kor. 1/1 140,- 220,-
523. 1 krejcar 1624, 24, 25 CW Brno-Wohnsiedler, rzn varianty, 1624 BZ Nisa-Zwirner, prohn., ned., stopy kor. 4ks -1-2 200,- 300,-
524. 1 krejcar 1625 CW Brno-Wohnsiedler, MK 892, dr.ned., opis G.H.B.R. -1/1 100,- 260,-
525. 1 krejcar 1630 Olomouc-Fritsch, MK 941, dr.ned, -1/1 90,- 320,-
526. 1 krejcar 1631 MF/O Olomouc-Fritsch, MK 945, dr.prohn., nep.ol.okr. -1/1- 100,- --.-
527. 1 krejcar 1632 MF/O Olomouc-Fritsch, MK 946, dr.stopy kor. -1/1- 100,- 160,-
528. 1 krejcar 1625 W/H-R Vratislav-Riedel, MK 1030, nep.ned. -1/1 100,- 100,-
529. 1 krejcar 1625, 1627 W Vratislav, kraj.st., neor. 2ks 2-2 70,- 110,-
530. 1 krejcar 1627 W/HR Vratislav-Riedel, MK 1033, dr.ned. -1/1 90,- 90,-
531. 1 krejcar 1627 HR, Vratislav, MK-1033 2/1- 100,- 180,-
532. 1 krejcar 1633 Vratislav -Ziesler, MK 1035, dr.ned. 2/1- 80,- 80,-
533. 1 krejcar 1636 Vratislav -Ziesler, MK 1039 1/1 160,- 240,-
534. 1 krejcar 1625 SF Opol-Frenzel, MK 1109, dr.ol.okr. 1/1 160,- --.-
535. 1 krejcar 1624 IIH Nisa-Huser, MK 1087, zvlnn, nedor. -2/2- 160,- --.-
536. 1 krejcar 1628 N Mikulov, MK 959, zvlnn, nedor. -2/2- 160,- 200,-
537. 1 krejcar 1626 Cu, Hradec u Opavy-Zwirner+Raschke, falen mincovn, MK 1140, prohn., rovnanR -3/2- 80,- 130,-
538. grele 1625 DR Ratibo- Raschke+Dyringer, MK 1128, dr.ned., mrn zvlnn -1/2 260,- 260,-

Pol.

Ferdinand III. 1637-1657

Stav

V.cena

D.cena

539. 3 krejcar 1639 Praha-Wolker, MK 1180, nep.ned. 1/1 240,- 300,-
540. 3 krejcar 1641 Praha-Wolker, MK 1180, dr.ned. -1/2 120,- 150,-
541. 3 krejcar 1641, Praha-Wolker, MK 1181, ned. 1/1 150,- 300,-
542. 3 krejcar 1641 Praha-Wolker, MK 1181, nep.ned. 1/1 320,- --.-
543. 3 krejcar 1645 Praha-Wolker, MK 1181, nep.ned. 1/1 340,- 360,-

Pol.

Ferdinand III. 1637-1657

Stav

V.cena

D.cena

544. 3 krejcar 1656 Praha-Margalk, MK 1181, dr.ol.okr. 1/1 1800,- 3200,-

Pol.

Ferdinand III. 1637-1657

Stav

V.cena

D.cena

545. 3 krejcar 1639 Jchymov-Knobloch, MK 1218var., opis: ...D.G(3)R.IMPE.S.A, dr.ned., patina -1/1- 900,- 1200,-

Pol.

Ferdinand III. 1637-1657

Stav

V.cena

D.cena

546. 3 krejcar 1629, Kladsko-Hema, MK-1334 var. 0/0 500,- 1900,-
547. 3 krejcar 1629, Kladsko-Hema, MK-1334 var. 2/1 350,- 350,-

Pol.

Ferdinand III. 1637-1657

Stav

V.cena

D.cena

548. 3 krejcar 1633 Kladsko-Rossner, MK 1335 1/1 700,- 850,-
549. 3 krejcar 1639 Kladsko-Hbner, MK 1337, dr.napr.okr. -1/1- 200,- 300,-
550. 1 krejcar 1628 b.zn. Kladsko-Huser+Peter, MK 1342, prohn. 1/1 240,- 420,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

551. tolar 1695 GE Praha-Egerer, MK 1392, dobe zapr.drka, patina 1/1 10000,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

552. XV krejcar 1664 Praha-Margalk, MK 1408, Hllhuber 64.3.2, nad hlavou kytika 1/1 3000,- 3600,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

553. XV krejcar 1664 Praha-Margalk, MK 1408, Hllhuber 64.3.4, kraj.st.,R 1/1 4000,- --.-
554. XV krejcar 1660 GH Vratislav-Hbner, MK -, av: 1591/rv: ARCIDUX.AUST.DUX.BURG.ET.SILES.1160, Hll.60.1.1 var. -3/2 180,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

555. XV krejcar 1661 GH, Vratislav-Hbner, MK-1590 -1/1- 500,- 600,-
556. XV krejcar 1661 GH Vratislav-Hbner, MK 1591, Halaka pro tento ronk neuvd, Hll.61.2.2 -2/2 200,- 300,-
557. XV krejcar 1661 GH, Vratislav-Hbner, MK-1592 var. -1/1- 550,- 650,-
558. XV krejcar 1662 GH Vratislav-Hbner, MK 1594, Hll. 62.1.4, MK 1595, Hll.62.4.1 + XV krejcar 1662 GH Vratislav-Hbner, MK 1593var, Hll.62.4var, bez teky za REX 3ks 2-3 480,- 480,-
559. XV krejcar 1663 GH Vratislav-Hbner, MK 1592, bez titulu ELECTOR, Halaka neuvd, Hll.63.3.1 -2/2- 180,- 200,-
560. XV krejcar 1663 GH Vratislav-Hbner, MK 1595, Hll.63.2.1 -2/2- 180,- 300,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

561. XV krejcar 1664 Vratislav-Hbner, MK 1596, Hll.64.1.1 1/1 1000,- 1300,-
562. XV krejcar 1664 GH Vratislav-Hbner, MK 1596, Hll.64.1.1var, bez teky za REX -3/2- 140,- --.-
563. XV krejcar 1664 S-HS Vratislav-Hammerschmidt, MK 1596, Hll.64.3.1 a 64.3.2 2ks 2-2- 420,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

564. XV krejcar 1675 SHS Vratislav-Hammerschmidt, MK 1602a - dodatek I, Hllhuber 75.1.2, kraj.stek 0/0 2400,- 2600,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

565. XV krejcar 1693 MMW Vratislav-Wackerl, MK 1602 1/1 1250,- 1400,-
566. XV krejcar 1693 MMW Vratislav-Wackerl, MK 1601, Hll.63.1.9, dr.stopy kor. 2/1- 320,- 400,-
567. XV krejcar 1693 MMW Vratislav-Wackerl, MK 1601, Hll.-, REX zasahuje do portrtu, nep.stopy kor. -1/1- 360,- 440,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

568. XV krejcar 1694 MMW, MK neuvd, Hllhuber 94.1.2, tm.,R 0/0 5000,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

569. XV krejcar 1694 MMW Vratislav-Wackerl, MK 1602 1/0 1450,- 1450,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

570. XV krejcar 1694 MMW,Vratislav-Wackerl, MK-1601, Hll. 94.1.7 tm.0/0 800,- 1200,-
571. XV krejcar 1694 MMW Vratislav-Wackerl, MK 1602, Hllhuber neuvd, 94.1, D.G.R.I (...), bez znamnka za REX 1/0 1100,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

572. XV krejcar 1694 MMV Vratislav-Wackerl, MK 1604, Hll.94.1.10, nep.ned. -1/1- 320,- 600,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

573. XV krejcar 1694 MMW Vratislav-Wackerl, MK 1604, Hll.94.1.11 -1/1 400,- 600,-
574. XV krejcar 1694 MMW Vratislav-Wackerl, MK -, Hll.94.1.12 2/2 220,- 340,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

575. XV krejcar 1694 MMW,Vratislav-Wackerl,MK-1601v., Hll.94.1.14 tm.0/0 800,- 1700,-
576. XV krejcar 1694 MMW Vratislav-Wackerl, MK 1601, Hll.94.1.14 -1/1- 360,- 800,-
577. XV krejcar 1694 MMW Vratislav-Wackerl, MK 1602, Hll.94.1.19, kr., vady kovu 2/2 180,- 240,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

578. XV krejcar 1693 CB, Beh-Brettschneider,MK-1696 -1/1 850,- 1500,-
579. XV krejcar 1694 CB, Beh-Brettschneider, Hllhuber neuvd, LEOPOLDVS.DG.R.I. - S.A.G.H.B.REX../ ARCHIDVX.AVS - DVX.BVR.A.SILE.16 - 94.,R -1/1 4800,- --.-
580. XV krejcar 1694 CB Beh-Brettschneider, MK 1696, Hll.94.1.8, stopy kor. -2/2 320,- 360,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

581. 6 krejcar 1665 Praha-Margalk, MK 1412 1/1 2800,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

582. VI krejcar 1677 SHS Vratislav-Hammerschmidt, MK neuvd, nep.vad.mat., tm. 0/0 2000,- --.-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

583. 3 krejcar 1695 GE Praha-Egerer, MK 1426 1/1 1800,- 1800,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

584. 3 krejcar 1659 Kutn Hora-Hackl, MK 1451 1/1 420,- 700,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

585. 3 krejcar 1668 Kutn Hora-Hackl, MK 1452 -1/1- 750,- 900,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

586. 3 krejcar 1691 CK Kutn Hora-Krahe, MK 1455, mrn ned. 1/1- 1200,- --.-
587. 3 krejcar 1691 CK, K.Hora-Krahe, MK-1455 2/2 150,- 240,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

588. 3 krejcar 1693 CK Kutn Hora-Krahe, MK 1457, mrn ned. 0/0 4400,- --.-
589. 3 krejcar 1666 SHS Vratislav-Hammerschmidt, MK 1619 1/1 260,- 260,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

590. 3 krejcar 1667 SHS Vratislav-Hammerschmidt, KM 1619, tm. 0/0 600,- 650,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

591. 3 krejcar 1668 SHS Vratislav-Hammerschmidt, MK 1621 1/1 280,- 340,-
592. 3 krejcar 1705 FN Vratislav-Nowak, MK 1627 , nep.ol.okr. 1/1- 100,- 100,-
593. 3 krejcar 1700 FN, Opol-Nowak, MK-1669 var. -1/1- 250,- 250,-
594. 3 krejcar 1696 CB Beh-Brettschneider, MK 1701var., rv: ARCHID.AVST (C.B) DVX.BVR.E.SIL, tmav patina -1/1- 300,- --.-
595. 3 krejcar 1696 CB, Beh-Brettschneider, MK-1702var. -1/1 220,- 220,-
596. 3 krejcar 1699 CB Beh-Brettschneider, MK 1701, dr.kr. -1/1 160,- 190,-
597. 3 krejcar 1700 CB, Beh-Bretschneider, MK-1705 var. 1/1 300,- 300,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

598. 1 krejcar 1705 GE Praha-Egerer, MK 1434 1/1 240,- 340,-

Pol.

Leopold I. 1657-1705

Stav

V.cena

D.cena

599. 1 krejcar 1702 KM Kutn Hora provizorium, MK 1472 1/1 600,- 750,-
600. 1 krejcar 1703 Kutn Hora-Wohnsiedler, MK 1472 -1/1- 400,- --.-


Pedchoz strana

Na zatek strnky

Nsledujc strana

Copyright 2017 KM NUMIS s.r.o.