NUMMUS Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 1.- 4. dubna 2023

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

4001. Mariánská družina - Pektorální medaile s latinským textem. A: Pan
na Maria Immaculata / R: Mariánský monogram mezi květinami
Nové stříbro 29,5x40 mm ploché ouško
0/0 180,- --.-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

4002. Mariánská družina chovanek v Přestavlkách zal. 1912 / Sv. Andělo
orduj za nás Ag punc 30,5 mm 12,954 g pův. ouško
RL 1200,- 1600,-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

4003. Papež Pius X., poprsí zprava, opis / Panna Maria, Matka Dobré rad
y, opis Al 26 mm pův. ouško +závěs
2/ Panna Maria Škapulířová, opis / Božské srdce Páně
Al 26 mm pův. ouško +závěs 2 ks
0-1 50,- 50,-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

4004. Augustiniáni - Sedící sv. Augustin zprava se svou matkou Monikou,
opis / R: Sedící Panna Marie s Ježíškem, drží společně opasek, př
edaný sv. Monice a augustiniánům, opis - datace 1927
alpaka 31,5 mm 12,693 g kulaté ouško +závěs
1/1 700,- --.-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

4005. Františkáni - A: Svatý František před ukřižovaným Kristem, německ
ý opis / R: Stojící Panna Marie Immaculata podle zjevení, po obvo
du dvojitý německý opis, vespod datace 1921 Al 31,5x41 mm
orig. ouško
1/1 60,- 60,-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

4006. Františkáni - A: Svatý František před ukřižovaným Kristem, latins
ký opis / R: Stojící Panna Marie Immaculata podle zjevení, po ob
du latinský opis, vespod datace 1921 Al 31,5x41 mm orig. o
uško
1/1 60,- --.-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

4007. Františkáni - A: Svatý František před ukřižovaným Kristem, latins
ký opis / R: Stojící Panna Marie Immaculata podle zjevení, po ob
du latinský opis, vespod datace 1921 Al 31,5x41 mm orig. o
uško tém.
1/1 50,- --.-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

4008. Františkáni - A: Svatý František, klečící mezi skalami s rozepjat
ýma rukama / R: Panna Maria Ustavičné pomoci alpaka 25 mm pod
élné ouško +závěs
1/1 90,- --.-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

4009. Stojící Ježíš se symbolem Nejsvětějšího srdce / R: Panna Maria Šk
apulířová, opis Al. 20x30 mm ouško
1/1 70,- --.-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

4010. Srdce Ježíše Krista / Srdce Panny Marie - Postavy do pasu v barok
ním kvadrilobu se symboly úcty Al 41 mm podélné ouško na n
ízkém výstupku
1/1 50,- --.-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

4011. Svatý Josef s Ježíškem, opis / Svatý Juda Tadeáš, opis
Al 19 mm orig. ouško a závěs
RL 50,- --.-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

4012. Sv. Kryštof (patron motoristů), opis: KOMM GUT HEIM
jednostr. medaile bílý kov 30 mm odstaněné ouško
2/ Sv. Kryštof, opis: SAINT CHRISTOPHER - PROTECT US / na rv. vyr
yto věnování sterlingové stříbro (925) 25 mm ouško 2
ks
1-1 200,- 280,-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

4013. Itálie - K 700. výročí úmrtí sv. Františka z Assisi. A: Poprsí sv
. Františka zleva, opis / R: Umírající sv. František ve společnos
ti šesti bratrů a sestry, nahoře daace 1226 - 1926, ve spodní úse
či 3řádk. latinský nápis sign.: DEPOSÉ / KISSING Al 40 mm
orig. ouěko +závěs
0/1 200,- --.-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

4014. Itálie - Lotero, A: Piazza della Madonna, nad ní Panna Maria na S
vatém domku / Soška Panny Marie Loretánské, opis sign.: GD /
BRAYAT punc Ag 25 mm závěs +nepůvodní stuha
1/1/1 500,- --.-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

4015. Itálie - Řím, Papežský seminář pro studenty z Rakousko-Uherska.
Medaile 1885 na pět století německého hospice, předchůdce papežsk
ého semináře pro německy mluvící studenty z rakouských zemí
autor: Hermann Wittig (1819-1891) bronz 29 mm
1/1 200,- 200,-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

4016. Itálie - Trento, katedrála sv. Vigilia - Mezinárodní protizednářs
ký kongres (1896), A: Boční pohled na katedrálu, opis / Zářící kř
íž vystupující z oblaků, opis sign.: S. I. mosaz 32 mm pl
oché zdobené ouško
1/1 240,- 240,-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

4017. Německo - Fulda, františkánský klášter Frauenberg, Prosebná medai
le za duše. A: Pohled na areál kláštera, opis / R: Milostný obaz
Panny Marie Matky dobré tady z kláštera Frauenberg, opis
mosaz 26 mm ploché ouško
1/1 50,- 50,-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

4018. Německo - křestní medaile 19. stol. A: Svatý Jan křtí Krista v J
ordánu, nad nimi holubice, symbol Ducha, opis / R: Poprsí Krista
zleva, bez textu Ag 36 mm 13,902 g
1/1 400,- 460,-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

4019. Německo - Joseph kardinal Ratzinger 1977, poprsí mírně zprava, op
is / 5ti řádkový německý nápis Ag 999 34,867 g 40 mm
Proof 600,- --.-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

4020. Německo - Regensburg, Medailová 1/6 tolarová klipa (17. stol.)
A: Beránek Boží, dole znak. / R: Matka Boží s dítětem Ag 29x2
9 mm 3,661 g kolmé ouško
2/2 1000,- --.-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

4021. Německo - Sv. Alois s křížem, lebkou, lilií a korunou, opis / Pan
na Marie Immaculata, opis mosaz postř. 31x36 mm 10,977 g
pův. závěs
1/1 300,- 320,-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

4022. Polsko - Maxmilin Maria Kolbe (františkán - zemřel v Osvětimi, ka
nonizován 10.10. 1982). A: Poprsí čelně, bez textu / R: Dvanástiř
ádkový polský nápis Cu 45 mm
0/0 80,- 120,-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

4023. Polsko - Čenstochová, 600 LAT JASNEJ GÓRY 1682-1982,
A: Chrím a obraz Matky Boží / R: Poprsí Jana Pavla II. zleva, opi
s postř. bronz 35 mm
0/0 90,- --.-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

4024. Polsko - Gidle, Dominikánský klášter. A: Výjev nálezu, vyorání mi
lostné sošky, nad ním oltář Matky Boží Gidelské v kapli dominikan
ského kostela / R: Obraz Panny Marie Čenstochovské mosaz 19x2
3 mm ploché ouško
1/1 150,- 360,-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

4025. Polsko - Krakov, kostel a klášter sv. Františka, kaple Bolestné M
atky Boží. Škapulířová medaile, A: Matka Boží mezi čtyřni anděly,
opis / R: Ikona Božské Srdce Páně, opis Al 28 mm ploché ouško
0/1 120,- 240,-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

4026. Rakousko - Mariánská kongregace panen. A: Výjev zvěstování, opis
/ Svatá Barbora, opis Al 27x48 mm tvat štítu orig ouško (2/2)
2/ Svatý Klement Maria (Hofbauer) vídeňský apoštol / Panna Maria
Ustavičné pomoci Al 38x49 mm tvar kříže (-1/1)
1-2 200,- 200,-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

4027. Rakousko - Maria Zell 1157 - 1957, basilika čelně, opis / Milostn
í soška, opis MAGNA MATER AUSTRIAE 1955 sign.: WILD
postř. bronz 33 mm 12,324 g
0/RL 120,- 120,-

Pol.

Sportovní medaile a ceny

Stav

V.cena

D.cena

4028. Belgie - Královský erb Leopolda podloženy basebolovou pálkou a či
nkou Cu nepravidel. tvaru 35x38 mm
1/- 120,- 120,-

Pol.

Sportovní medaile a ceny

Stav

V.cena

D.cena

4029. Švýcarsko - Na moazné podložce vsazená bronz. medailka s lyžařem
v sjezdovém postoji, bez opisu / vyrytý nápis HELVETIA ouško
1/1 30,- 30,-

Pol.

Bánská Štiavnica

Stav

V.cena

D.cena

4030. 700 let městského a báňského práva, Horník při prácí / Městský zn
ak Ag punc 987/1000 28 mm 4,501g
0/0 110,- 170,-

Pol.

Bánská Štiavnica

Stav

V.cena

D.cena

4031. 700 let městského a báňského práva, Horník při prácí / Městský zn
ak Ag punc 987/1000 28 mm 4,446g
RL 160,- 200,-

Pol.

Bánská Štiavnica

Stav

V.cena

D.cena

4032. 700 let městského a báňského práva, Horník při prácí / Městský zn
ak Ag punc 987 a zn. mincovny 28 mm 4,496g
1/1 400,- --.-

Pol.

Brno

Stav

V.cena

D.cena

4033. Slavnost odhalení práporu řemeslnícké besedy "SVATOPLUK", opis a
2řádk. nápis / Spojené ruce pod zkříženým kladivem s husím brkem,
opis: V BRNĚ 5. ČERVENCE 1873 Sn 26,5 mm orig. ouško
RL 450,- --.-

Pol.

Brno

Stav

V.cena

D.cena

4034. Za chvályhodné úspěchy v oblasti pěstování ječmene K.k. zemědělsk
é společnosti ve Vídni, Klasy ječmene a 6-ti řádkový němec. nápis
/ alegorie postav , bez textu sign.: HUJER na hr. punc. zn. B
SW (Brüder Schneider-Wien) postř. bronz (Ag ?) 100x58 mm pův.
etue s potiskem: V. Reichs-Gerstenausstellung BRÜN 1909
1/1 2200,- --.-

Pol.

Brno

Stav

V.cena

D.cena

4035. 70 let Českého divadla v Brně 1884-1954, budova divadla na vavřín
. větvičce / postavy Jeníka a Kecala z Prodannevěsty, opis DIVADL
O. ŠKOLA. NÁRODA sign.: K. Babraj zlacený Al 60,5 mm připe
vněna žluto-fialová trjúhelníková stužka
1/1 300,- --.-

Pol.

Brno

Stav

V.cena

D.cena

4036. Česká numis.společnost - Žeton na 164. aukci (početní peníz Petra
Voka z Rožmberka a Kateřiny z Ludonic Cu klipa 23x23 mm 18,4
53g /J. Jelínek/ raženo 36 ks RS-38d
0/0 500,- 500,-

Pol.

České Budějovice

Stav

V.cena

D.cena

4037. Obchodní a průmyslová komora, alegorie obchodu a průmyslu, opis /
"PRO ZÁSLUHU", dvouřádk. nápis ve věnci Ag 44 mm - zasazená (
bez poškození medaile) v rámečku s ouškem a závěsem 41,795 g
1/1 5500,- --.-

Pol.

Havířov

Stav

V.cena

D.cena

4038. Česká num. spol. pob. v Havířově, městský znak / Nová jáma Lazy
Cu 30 mm 12,562 g
0/0 150,- 150,-

Pol.

Havířov

Stav

V.cena

D.cena

4039. 40 let ČNS Havířov 1972-2012, Těšínský obol a čtyřřádk. nápis / M
ěstský znak a opis sign.: JJ (Jaroslav Jelínek) Cu 30,5 m
m 12,45 g
1/1 160,- 200,-

Pol.

Havířov

Stav

V.cena

D.cena

4040. 45. výročí pobočky České numism. společnosti v Havířově 1972-2017
, po obvodu pět kostelů / Městský znak a opis Česká num. spol. po
b. v Havířově Ag 999 30 mm 15,133 g punc. zn. na hr.
0/0 300,- 550,-

Pol.

Havířov

Stav

V.cena

D.cena

4041. Česká num. spol. pob. v Havířově, městský znak / Pět kostelů do k
ruhu s názvy, mezi věžemi datace 1972-45-2017 a iniciály J.J-J.P
Ag 999 30 mm 15,226 g (vydáno pouze 15 ks !) "R"
0/0 480,- 575,-

Pol.

Havířov

Stav

V.cena

D.cena

4042. Česká num. spol. pob. v Havířově, městský znak / Pět kostelů do k
ruhu s názvy, mezi věžemi datace 1972-45-2017 a iniciály J.J-J.P
Cu 30 mm 12,51 g
0/0 140,- 140,-

Pol.

Havířov

Stav

V.cena

D.cena

4043. Česká num. spol. pob. v Havířově, městský znak / 65. výr. naroz.
Vlastimil Beier *1954-2019*, symboly ve třech polích, opis sig
n.: JJ (Jelínek) Ag 30 mm 15,761 g punc. na hr.
0/0 300,- 1400,-

Pol.

Havířov

Stav

V.cena

D.cena

4044. Česká num. spol. pob. v Havířově, městský znak / 65. výr. naroz.
Vlastimil Beier *1954-2019*, symboly ve třech polích, opis sig
n.: JJ (Jelínek) Cu 30 mm 12,5 g
0/0 100,- 400,-

Pol.

Havířov

Stav

V.cena

D.cena

4045. 50. výročí založení pobočky v Havířově 1972-2022, městský znak, o
pis / nad třemi slezskými mincemi pregéř, opis: Česká numismatick
á společnost pobočka v Havířově sign.: ZK (Zbigniew Kaleta) JJ
(Jaroslav Jelínek) Ag (1 oz) 35,4 mm vydáno 43 ks ! etue
0/0 1200,- 2200,-

Pol.

Karlovy Vary

Stav

V.cena

D.cena

4046. Upomínka na otevření nové Vřídelní kolonády 1.6. 1879, sedmiřádk.
německý nápis / lázeňská budova s datací MDCCCLXXIX sign.:
Luksch söhne Wien-Karlsbad Sn 37,5 mm pův. ouško s trikol
orní stužkou
1/1 500,- --.-

Pol.

Košice

Stav

V.cena

D.cena

4047. 25 rokov Vysolej školy technickej 1952 - 1977, symbolika / 6ti řá
dk. nápis, erb a datace sign. JP 1976 bronz 69x63 mm
orig. etue
1/1 70,- 90,-

Pol.

Kutná Hora

Stav

V.cena

D.cena

4048. Kutnohorský pamětní groš (1949) - ražen k výstavě 700 let českosl
ovenského hornictví Ag 0,987, 27 mm (4 g), punc Kremnic
e a punc ryzosti 987
RL 180,- 250,-

Pol.

Kutná Hora

Stav

V.cena

D.cena

4049. Kutnohorský pamětní groš (1949) - ražen k výstavě 700 let českosl
ovenského hornictví Ag 0,987, 27 mm (4 g), punc Kremnic
e a punc ryzosti 987
1/1 400,- --.-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

4050. Marie Terezie a František I. - Osvobození Olomouce 1758, dvojport
ét zprava, opis / Ženská postava v pokleku drží znak města a podá
vá vavřín. věnec Minervě, opis a dole v úseči nápis ve dvou řádcí
ch sign.: Wideman Ag 46 mm 34,967g Taul 452 "R
R" dr. rys., hr.
1/1 16000,- 20000,-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

4051. Zpěvácký spolek v Olomouci, městská orlice s fafrnochy pod hledím
, opis OLMÜTZ 13. AUGUST 1871 / Lyra a nápis o 4 řádcích
Sn 31 mm pův. závěs Taul 458
1/1 550,- --.-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

4052. Rudolph von Eitelberger, poprsí zprava / Geb. Olmütz 1817, Gest.
Wien 1885, I. Director des. k.k. Öst.Museums für Kunst und Wien
, nápis ve věnci sign.: St. Schwartz zlacený bronz 62,2 mm
Wb. 1830; Taul neuvádí ! "RR zc. nep. hr.
1/1 4600,- --.-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

4053. 25. výr. založení mužského pěveckého spolku 1886, 9ti řádk. němec
. nápis / Veduta Olomouce, opis Taul 467 bronz 33,5 mm
odstr. ouško
1/1+ 650,- --.-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

4054. Průmyslová a živnostenská výstava 1892, orlice v zdobené kartuši
/ Protektor arciv. Otto Franz Josef, poprsí zprava a opis
sign.: SCHWERDTNER zlac. bronz 51 mm (59,85 g) -uděl
eno 30 ks !! viz Zprávy KVMO 236/1985 str.7-12, Taul 473
RL 3500,- --.-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

4055. 50 let numismatické práce 1922-1972, rub tolaru Morav. stavů / ol
omoucká radnice z nadhledu sign.: DOLEŽAL/GRMELA
bronz 50 mm BK 28/17 (raž.100 ks)
1/1 200,- --.-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

4056. Herkulova kašna, vyobrazení sochy na kašně / 7-mi řádkový nápis
sign.: P. KUDELA vydala pobočka CNS v Olomouci r. 1976
bronz ve tvaru půdorysu kašny 71 mm 173,6 g (300 ks)
BK 28/22
0/0 220,- --.-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

4057. 850 let konsekrace dómu sv. Václava v Olomouci 1131- 1981 /
biskup Zdík sign.: GRMELA/DOLEŽAL bronz 60 mm PMP B/11a
původní etue
1/1 60,- 70,-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

4058. 100 let prvního českého muzea na Moravě 1883-1983 / Vlastenecký s
polek muzejní.... sign.: J.GRMELA bronz 65x52 mm PMP
-F 152a etue
0/0 80,- 85,-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

4059. 1100.výročí smrti sv. Metoděje 1985, sv. Cyril a Metoděj podle ob
razu Jana Matejky / P. Marie matka Unie podle obrazu E. Dítěte
sign.: L. Šindelář postř. bronz 30 mm 17,801 g
Burian 191; PMP B-17 B
0/0 160,- 300,-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

4060. Neptunova kašna, socha na podstavci, opis / 7mi řádkový nápis
sign.: P. Kudela (1988) bronz (tvar půdorysu kašny) 61x61 mm
1/1 260,- --.-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

4061. 60. výročí pobočky ČNS v Olomouci 1989 / denár Oty Sliného sign
.: DOLEŽAL-GRMELA bronz 60 mm 92,30 g
FM A28/28; PMP-A 18a
0/0 320,- --.-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

4062. Sv. Jan Sarkander 1995, postava světce, opis / Kasple sv. Sarkand
ra v Olomouci, zkratka Komerční banky a opis sign.: BT (B. Te
plý) bronz 50 mm PMP B33a
1/1 130,- 130,-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

4063. Otto František Babler 1901-1984, prtrét mírně zprava / La Divina
Commedia - Dante . Beatrice, uprostřed obraz sign.: BT (B. Te
plý) Cu 50 mm 47,44 g PMP D 1/b
0/0 350,- --.-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

4064. Hry V. letní olympiády dětí a mládeže 21.-26. 6. 2011 / Český oly
mpijský výbor bronz zinek 60 mm 40,25 g PNP I-2 40c
1/1 30,- 30,-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

4065. M. F. KAMENICKÝ. OL . NUM., mezi třemi erby Moravy-Slezska-Lašska
houslové klíče a datace 7.7.2013, uprostřed v trojúhelníku čísl.
"65"/ Stojící sv. Václav drží v pravé ruce praporec, levou se opí
rá o štít, opis: S.WENCES.ECCLAE.OLOMVCEN.PAT sign.: JJ-ZK
(Jelínek-Kaleta) Ag 31 mm 6,95 g /vyd. 21 kusů/
0/0 2600,- 2600,-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

4066. Sigmund Freud 1856-1939, zakladatel psychoanalýzy, A: Hlava mírně
zleva, opis / R: 130. výročí pobytu v Olomouci 2016, městská orli
ce, opis bronz 50 mm
0/0 300,- --.-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

4067. S. Joannes Sarkandr - Patronus Moraviae, polopostava světce s muč
ícími nástroji, opis / 400 let od mučednické smrti v Olomouci 162
0, Sarkandrova kaple, opis, v úseči dvouřádk. nápis sign.: JJ
- ZK - MFK (Jelínek-Kaleta-Kamenický) Cu 35,4 mm 17,108 g
vydáno pouze 25 ks !!
0/0 300,- 1100,-

Pol.

Opava

Stav

V.cena

D.cena

4068. 75 let nemocnice OÚNZ 1900-1975 / Heiderichův institut 1805-1900
sign.: Uchytilová-Kučová bronz. ovál 70x65 mm 137,65g
1/1 300,- --.-

Pol.

Ostrava

Stav

V.cena

D.cena

4069. Vítkovice, Železárny a strojírny Klementa Gottwalda / 150 let
1828-1978, alegorie Ag 750 35 mm orig.etue s plombou
Proof 550,- 625,-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

4070. NÁROD SOBĚ, Bohemia s maketou ND na klíně / pětiřádkový nápis ve
věnci: NÁRODNÍ DIVADLO OTEVŘENO LETA PÁNĚ 1883 nesignováno
zlac. bronz 60 mm Don. 5012
1/0 1000,- --.-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

4071. Zednářská lóže - OR PRAHA 15. XI. 1920, uprostřed znak, opis / kl
adivo na kvádru, opis: BOHU NÁRODU VLASTI - L. DÍLO sign. : Fr
endlovský na hr. MINCOVNA KREMNICA bronz 50 mm 44,20 g
pův. podélné drátěné ouško
1/1 300,- 700,-

Pol.

Příbor

Stav

V.cena

D.cena

4072. 20.výr.založení pob.ČNS v Příboře 1976, 725 let města / kopie Av
strany tolaru Moravských stavů Ag 33 mm BK 34/2
Proof 260,- 330,-

Pol.

Příbor

Stav

V.cena

D.cena

4073. 20.výr.založení pob.ČNS v Příboře 1976, 725 let města / kopie Av
strany tolaru Moravských stavů punc. Ag 33 mm BK 34/2
0/0 300,- 400,-

Pol.

Příbram

Stav

V.cena

D.cena

4074. 760 let horního města Příbrami 1216-1976 / 10. výročí pobočky
ČNS 1966-1976 sign.: A.P. nepatinované Ag 900/1000 36 mm
23,020 g BK 35/2
0/0 750,- 950,-

Pol.

Příbram

Stav

V.cena

D.cena

4075. 400.výr.povýšení na královské horní město 1579-1979 / dva horníci
nesou štít se znakem sign.: A.P. vydala pob. ČNS BK 35,3
punc Ag 35 mm 18,099 g orig. balení s plombou
Proof 850,- --.-

Pol.

Šumperk

Stav

V.cena

D.cena

4076. " T I S" Auto - Moto Šumperk, A: podniková zkratka na mapě světa,
opis / R: nápis "SUZUKI" a logo mosaz +Al 31,5 mm 2 ks
0-0 20,- 20,-

Pol.

Tábor

Stav

V.cena

D.cena

4077. 5 let obnovení činnosti pobočky 1978 / Korunovaný český lev zleva
v perl. kroužku Ag 900/1000 klipa 30x30 mm 10,067 g
BK 37/1
0/0 460,- 460,-

Pol.

Trenčín

Stav

V.cena

D.cena

4078. TRENČÍN - pohled na hrad, ve spodní úseči nápis, vlevo městský zn
ak patin. bílý kov 70x66 mm 38,87 g
1/- 800,- --.-

Pol.

Velehrad

Stav

V.cena

D.cena

4079. Johannes Paulus II., poprsí vlevo a opis / Návštěva na Velehradě
1990, kostel a opis sign.: J. UPRKA bronz 60 mm orig. e
tue
1/1 200,- 200,-

Pol.

Zlín

Stav

V.cena

D.cena

4080. Vítězi soutěže modelů na 2. Celostátní modelářské výstavě 1. - 14
. V. 1938, Baťovo letadlo nad budovami bílý kov 40,5x50,5 mm
"R"
1/- 500,- 500,-

Pol.

Znojmo

Stav

V.cena

D.cena

4081. Zemědělská společnost ve Znojmě, 5ti řádkový nápis / Hlava dívky
zleva s věncem s obilních klasů ve vlasech, opis: F'ÜR LANDWIRTHS
CHAFTLICHE VERDIENSTE sign.: C. Radnitzki bronz 40,4 mm 3
3,60 g "RR" dr. rys.
1/1 2500,- --.-

Pol.

Beutler Miloslav (1897-1964)

Stav

V.cena

D.cena

4082. Dr. Karel Farský, první patriarcha Československé církve, v Praze
12.VI. 1927, poprsí zleva, opis "R" bronz 50 mm 50,19g
1/- 480,- 800,-

Pol.

Biroš S.

Stav

V.cena

D.cena

4083. J.A.Komenský, hlava mírně zleva bronz 80 mm etue 1/- 110,- 155,-

Pol.

Hám Anton (1899-1965)

Stav

V.cena

D.cena

4084. Oživenie kremnického baníctva 1934 , odražek dvoudukátu
z r. 1971 mosaz 25 mm (ražebna Kremnica)
1/1- 300,- --.-

Pol.

Hám Anton (1899-1965)

Stav

V.cena

D.cena

4085. X. finale Středoevropského poháru A.C. Sparta - F.K. Austria, poh
ár a opis / Hvězda ve věnci, opis ATHLETIC CLUB SPARTA / MASARYKU
V STÁTNÍ STADION 13. ZÁŘÍ 1936 zlac. bronz 34 mm původní et
ue
0/0 200,- 600,-

Pol.

Harcuba Jiří (1928-)

Stav

V.cena

D.cena

4086. 70 let České numismatické společnosti 1919-1989, dívka se znakem
Prahy / stuhy s názvy poboček ČNS bronz 75 mm etue
0/0 200,- --.-

Pol.

Havelka Adolf (1930--)

Stav

V.cena

D.cena

4087. Vítkovické železárny Klementa Gottwalda, hlava prezidenta zleva,
opis (1971) / Podniková ochranná známka patin. tombak 70 mm
192,0 g Novák 04.021 orig. etue
0/0 100,- 100,-

Pol.

Horejc Jaroslav (1886-1983)

Stav

V.cena

D.cena

4088. Na paměť XI. Všesokolského sletu v Praze 1948 / Československá
obec sokolská Ag 28 mm 14,018 g
0/0 280,- 550,-

Pol.

Knobloch Milan (1921-)

Stav

V.cena

D.cena

4089. 600. výročí úmrtí Karla IV., trůnící císař čelně / gotická klenba
. dva štítky se znaky Čech a Moravy, uprostřed iniciála "K"
vydala ČNS a Národní museum Praha patin. Ag 750/1000 pun
c. 29,756 g BK 1/14a
0/0 1300,- 2200,-

Pol.

Knobloch Milan (1921-)

Stav

V.cena

D.cena

4090. Národ sobě 1883-1983, budova Národního divadla / Divadlo z lásky
zrozené, symbolika - medaile k 100. výr. otevření budovy
bronz 40 mm původní ouško
1/1 200,- --.-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931-)

Stav

V.cena

D.cena

4091. Důl 1. Máj Karviná, symbol. hornictví, opis / ČEST HORNICKÉ PRÁCI
, ve váze kytice květin, napravo důlní věž bronz 70 mm
1/1 100,- 130,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931-)

Stav

V.cena

D.cena

4092. Karel IV. 1346-1378, poprsí Karla z poloprofilu zleva, znaky a op
is / Karel IV. zakládá universitu, opis (K 600. výr. úmrtí vyd.
Lyra Pragensis 1978) na hraně punc Ag 900 38 mm 24,667 g
kapsle
Proof 1400,- 1900,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931-)

Stav

V.cena

D.cena

4093. Karel IV. 1346-1378, poprsí Karla z poloprofilu zleva, znaky a op
is / Karel IV. zakládá universitu, opis (K 600. výr. úmrtí vyd.
Lyra Pragensis 1978) na hraně punc Ag 900 38 mm 25,024 g
Proof 1600,- 1600,-

Pol.

Kozák Ladislav (1934-)

Stav

V.cena

D.cena

4094. Salt Lake 2002, znak a olymp. kruhy / Český olympijský výbor, Čes
ký lev nesoucí národní vlajku s olyp. kruhy punc. Ag 34 mm
15,878 g mír. otřelá
Proof 190,- 240,-

Pol.

Kozák Ladislav (1934-)

Stav

V.cena

D.cena

4095. Salt Lake 2002, hokejový brankář / Český olympijský výbor, Český
lev nesoucí národní vlajku s olyp. kruhy punc. Ag 34 mm
15,921 g
Proof 200,- 430,-

Pol.

Kužel Miroslav (1907-1985)

Stav

V.cena

D.cena

4096. X. všesokolský slet 1938, sedící sokol / 20. výročí republiky,
mapa republiky a lipová ratolest Ag 987/1000 35 mm 1
3,616 g (2x punc)
RL 1400,- 1400,-

Pol.

Lietava L. / Jane McAdam Freud

Stav

V.cena

D.cena

4097. 70 let od smrtí Sigmunda Freuda, b.l. (2009), hlava mírně zleva,
opis / symbolika, opis Ag 999/1000 50 mm 42 g ražba: Česká
mincovna (1 000 ks) kapsle +orig. etue +certifikát
Proof 1000,- 1000,-

Pol.

Oppl Vladimír (1953-)

Stav

V.cena

D.cena

4098. Znameni zvěrokruhu, BERAN - ARIES
Ag 999 34 mm 16 g ražba: Česká mincovna 2010 (500 ks !)
kapsle +orig. etue +certifikát
Proof 650,- --.-

Pol.

Oppl Vladimír (1953-)

Stav

V.cena

D.cena

4099. Znameni zvěrokruhu, KOZOROH - CAPRICON
Ag 999 34 mm 16 g ražba: Česká mincovna 2010 (500 ks !)
kapsle +orig. etue +certifikát
Proof 650,- --.-

Pol.

Oppl Vladimír (1953-)

Stav

V.cena

D.cena

4100. Znameni zvěrokruhu, PANNA - VIRGO
Ag 999 34 mm 16 g ražba: Česká mincovna 2010 (500 ks !)
kapsle +orig. etue +certifikát
Proof 650,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 NUMMUS Olomouc